Bureau informatie: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

 

Vereniging voor Statistiek en Onderzoek

 

    

Oostveen Beleidsonderzoek en Advies is een onderzoeksbureau dat vooral werkt voor de lokale overheid. Hoofdthema's zijn buurtmonitoring, leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek en lokale trendrapportages. Daartoe worden verschillende onderzoeksmethoden ingezet. Oostveen werkt veel samen met gemeentelijke bureaus voor onderzoek en statistiek.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de gedragscode voor onderzoek en statistiek. Via het menu kunt u elders meer informatie vinden over onze hoofdthema's, de onderzoeksmethoden, onze opdrachtgevers en publicaties.
   

 Wie is Oostveen Beleidsonderzoek en Advies?

Naar boven
  
Oostveen Beleidsonderzoek en Advies is een onderzoeksbureau dat voornamelijk lokaal beleidsonderzoek uitvoert, onderzoek dus ter onderbouwing en evaluatie van (meestal) gemeentelijk beleid. Het bureau is met name gespecialiseerd in buurtmonitoring, onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid en lokale trendrapporten zoals een sociaal trendrapport, jongerenmonitor of woningmarktmonitor. Kenmerkend aan al deze onderzoeken is dat gebruik wordt gemaakt van beschikbare registraties (binnen de gemeentelijke organisatie, bij lokale organisaties of uit landelijke bronnen) in combinatie met enquêtes onder de doelgroep. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare data en al uitgevoerde enquêtes. Indien nodig voor de vraag worden ook nieuwe data ontsloten of organiseren wij aanvullende enquêtes, interviews of groepsgesprekken.
Onze aanpak kan worden omschreven als 'maatwerk vanuit een ruime ervaring'. Immers: doelstelling en randvoorwaarden zijn bij elk project anders en vereisen dus een aanpak op maat, maar door onze kennis van de mogelijke bronnen en methoden kan snel en efficiënt een degelijk en verantwoord onderzoek worden opgestart. Bij elke onderzoeksvraag wordt, in overleg met de opdrachtgever, bekeken op welke manier de vragen optimaal kunnen worden beantwoord en welke kwantitatieve of kwalitatieve methoden daarvoor dan moeten worden ingezet. Om een product te kunnen leveren dat optimaal aansluit op de wensen van de opdrachtgevers is een goede wisselwerking met die opdrachtgever voor ons van groot belang. Daarom overlegt u altijd rechtstreeks met de uitvoerend onderzoeker. Na afloop van het onderzoek mag u rekenen op een overzichtelijke en duidelijke presentatie van de resultaten.
Indien nodig of gewenst wordt gekozen voor een onderzoek in samenwerking met de opdrachtgever en/of met een ander onderzoeksbureau. In praktijk werken wij regelmatig samen met onderzoekers van gemeentelijke onderzoeksbureaus en soms met andere particuliere onderzoeksbureaus. Het bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies werd in 1995 opgericht door drs. Paul Oostveen, die daarvoor zes jaar had gewerkt als beleidsonderzoeker en informatiedeskundige voor de afdeling Informatie & Onderzoek van de gemeente Enschede (nu I&O Research).

Aangesloten bij de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek
De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is van oudsher de organisatie van gemeentelijke bureaus en afdelingen voor onderzoek en statistiek. Ook onderzoeksbureaus van regionale en provinciale organisaties en van de VNG zijn aangesloten bij de VSO. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies werkte al regelmatig samen met gemeentelijke bureaus voor onderzoek en statistiek, maar is begin 2004 ook officieel toegetreden tot de VSO.
De VSO zorgt onder meer voor uitwisseling van kennis en informatie, ontwikkeling van nieuwe onderzoeksinstrumenten en belangenbehartiging. Op die manier stelt de VSO haar leden in staat de kwaliteit van hun onderzoek verder te verbeteren. Wij maken graag gebruik van de mogelijkheden van de VSO en kijken voortdurend naar de ervaringen van gemeentelijke beleidsonderzoekers elders in het land. Andersom delen wij ook graag onze kennis met die andere leden. Aarzel niet contact op te nemen indien u meer wilt weten over de aanpak van door ons uitgevoerde projecten.
Meer informatie over de VSO vindt u op de website van deze vereniging.
   
Gedragscode voor onderzoek en statistiek
In veel van ons onderzoek wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens, hetzij afkomstig uit bewonersenquêtes, hetzij afkomstig uit bestaande registraties van gemeenten en lokale organisaties. Uiteraard worden deze gegevens zeer zorgvuldig verwerkt en bewaard, in overeenstemming met wettelijke regelingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet kent overigens voor onderzoek specifieke normen en bepalingen.
Als nadere uitwerking van deze bepalingen hebben de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) samen een gedragscode opgesteld. De gedragscode voor onderzoek en statistiek geeft onder meer aan:
- welke gegevens mogen worden verzameld (niet meer dan nodig)
- waarvoor deze mogen worden gebruikt (alleen voor de doelstelling van het onderzoek)
- hoe lang en op welke wijze deze mogen worden bewaard (niet langer dan nodig)
- op welke manier de betrokkenen moeten worden geïnformeerd
- hoe de gegevens worden gerapporteerd (altijd anoniem, tenzij na nadrukkelijke toestemming)
Uiteraard werkt ook Oostveen Beleidsonderzoek en Advies volgens deze gedragscode, waarvan de tweede, herziene versie is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 juni 2010 en goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Onderaan deze pagina kunt u de gedragscode downloaden. Meer informatie vindt u op de site van het CBP.
Niet alleen binnen ons bureau worden vertrouwelijke bestanden zorgvuldig behandeld, maar ook 'onderweg'. Wij bieden verschillende methoden aan klanten en dataleveranciers om bestanden versleuteld aan ons te verzenden, onder meer via onze beveiligde uploadservice.
   

 Meer informatie Naar boven
Meer informatie over
onze hoofdthema's
Thema buurtmonitoring
Thema leefbaarheidsonderzoek
Thema veiligheidsonderzoek
Thema lokale trendrapporten
Thema diversen (o.a. statistische jaaroverzichten en evaluaties)
Meer informatie over het bureau  Methoden van onderzoek
Wie zijn onze opdrachtgevers?
Overzicht van publicaties
VSO en gedragscode voor
onderzoek en statistiek
Website Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO)
Gedragscode voor onderzoek en statistiek (incl.toelichting en 10 gouden regels) (PDF)
Toelichting gedragscode op site College Bescherming Persoonsgegevens