Hengelose Es: Belevingsonderzoek allochtone bewoners

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Stichting Scala,
Sector Allochtonenwerk, Hengelo (Ov.)

  
Periode:
1996.

    

Bij leefbaarheidsenquêtes en ander bevolkingsonderzoek ligt de respons onder de allochtone bewoners vaak zeer laag, waardoor de beleving van de woonbuurt door allochtonen onduidelijk blijft. In Hengelo werd deze doelgroep benaderd door enquêteurs uit de eigen bevolkingsgroep. Daarmee werd een verrassend hoge respons bereikt van 71%.
   

 Opzet en doel

Naar boven
  
De Hengelose Es Noord is een buurt in Hengelo waar zich een aantal duidelijke knelpunten voordoet met betrekking tot het woon- en leefklimaat. Geprobeerd wordt deze problemen op te lossen door een integraal beleid op de gebieden wonen, werken, weten, welzijn en veiligheid. De eigen inzet en betrokkenheid van de betrokken bewonersgroepen om de leefsituatie en woonomgeving te verbeteren wordt daarbij van groot belang geacht.
Omdat nauwelijks enig inzicht bestond in de beleving van deze buurt door met name de allochtone bewoners heeft Stichting Scala een belevingsonderzoek opgezet onder deze doelgroep. Als doelstelling is geformuleerd: 'Via een zelfonderzoek bij de allochtone buurtbewoners in de buurt Hengelose Es Noord kijken in hoeverre zij de geconstateerde problemen onderschrijven en inventariseren van mogelijke andere problemen'.
Het belevingsonderzoek is voor een belangrijk deel uitgevoerd door en in samenwerking met allochtone bewoners van de buurt. De coördinatie van het onderzoek lag bij de sector Allochtonenwerk van Stichting Scala. Een werkgroep met externe deskundigen begeleidde het proces. De bewoners werden thuis bezocht en ondervraagd door enquêteurs uit hun eigen etnische groep (desgewenst in hun eigen taal). Om de vraaggesprekken soepel en vooral betrouwbaar te laten verlopen hebben alle enquêteurs een cursus enquêteren gevolgd gedurende drie avonden. Deze cursus werd verzorgd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Uiteindelijk werd een respons bereikt van 71%, wat een goede score genoemd mag worden voor een dergelijk onderzoek onder allochtone bewoners. Nadat Scala alle resultaten had ingevoerd, heeft Oostveen Beleidsonderzoek en Advies de rapportage verzorgd in het rapport De wijk is van ons allemaal!. Ook heeft Oostveen de resultaten gepresenteerd aan de belangrijkste betrokkenen.
   

 Enkele resultaten uit het belevingsonderzoek

Naar boven
  
Omdat het onderzoek zich beperkte tot de allochtone buurtbewoners kan geen rechtstreekse vergelijking worden gemaakt met de beleving door autochtone bewoners. Een eerste totaalindruk van het rapport is echter dat de allochtone bewoners in grote lijnen net zo tegen hun buurt aankijken en zich aan dezelfde dingen ergeren als alle andere bewoners. Wel zijn er natuurlijk verschillen en is ook een aantal specifieke wensen ten aanzien van de woonomgeving naar voren gekomen.
Veel allochtone bewoners hadden het gevoel dat ze weinig te kiezen hadden bij de keuze van een (huur)woning in Hengelo en dat ze zo in deze buurt terecht zijn gekomen. Ongeveer 40% is tevreden of zeer tevreden met de huidige woonsituatie. Wel vindt maar liefst 70% de huurprijzen te hoog, dit wordt dan ook beschouwd als één van de belangrijkste onderwerpen in de buurt.
Ruim de helft van de allochtone bewoners voelt zich veilig in de buurt, ongeveer 15% voelt zich vaak onveilig. Opmerkelijk is dat er daarbij geen verschil is tussen mannen en vrouwen (onder autochtone bewoners voelen vrouwen zich over het algemeen vaker onveilig dan mannen). Veel respondenten geven aan dat kinderen niet veilig kunnen spelen in de buurt en dat de auto's te hard rijden. Vrijwel iedereen is het er mee eens dat er onvoldoende voorzieningen zijn voor jongeren. Bijna de helft van de allochtone respondenten geeft aan dat zij zich helemaal niet betrokken voelen bij de buurt, terwijl ongeveer 10% bereid is om zelf in de buurt actief te worden. Wel hebben de meeste allochtone bewoners contact met buurtbewoners, zowel binnen de eigen etnische groep als daarbuiten.

Hengelose Es Noord: Betrokkenheid bij de buurt, naar etniciteit.

  
Bron: Oostveen: De Wijk is van ons allemaal: Een belevingsonderzoek onder allochtone
bewoners van de buurt Hengelose Es Noord (1996).

  
 Meer informatie Naar boven
Downloaden U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht leefbaarheidsonderzoek.
Leefbaarheidsonderzoek Projecten leefbaarheidsonderzoek
Meer informatie over leefbaarheidsonderzoek