Amersfoort: Meningspeiling wijkperspectief

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Amersfoort,
Stedelijk Beheer

Periode:
juli-sept.1999.

 

  

  

 

    

De gemeente Amersfoort werkt samen met organisaties en bewoners aan de leefbaarheid in woonwijken. In de wijken Liendert en Rustenburg werd in 1999 hard gewerkt aan een toekomstplan voor de wijk. De bewoners werden daar nadrukkelijk bij betrokken, onder meer via een enquête over de voorgenomen maatregelen.
   

 Bevolkingsenquête

Naar boven
  
De gemeente Amersfoort, corporaties, politie, buurtwerk, bewoners en ondernemers werken al jaren in het wijkbeheer samen aan het verbeteren en in stand houden van de leefbaarheid in verschillende wijken. In 1999 werd door de betrokken partijen in de wijken Liendert en Rustenburg hard gewerkt aan een toekomstplan: het wijkperspectief Liendert-Rustenburg. Men vond het zeer belangrijk om de bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij de opstelling van dit wijkperspectief. Dat gebeurde onder meer door een ideeënmanifestatie in de wijk, vier themabijeenkomsten en een groot multicultureel feest.
Daarnaast zijn de bewoners betrokken door middel van een representatieve bevolkingsenquête, die werd uitgezet onder 1.050 bewoners in de wijk. De enquête moest niet alleen inzicht geven in de ervaren leefbaarheid, maar ook het draagvlak peilen voor verschillende voorgenomen maatregelen. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies verzorgde de rapportage van deze enquête.
   
De bevolkingsenquête werd uitgevoerd op een manier die kenmerkend is voor het wijkgericht werken in Amersfoort: door samenwerking tussen de gemeente, de wijk en externen. De vragenlijst werd gemaakt door het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amersfoort. Enthousiaste wijkbewoners hebben de vragenlijsten verspreid en ook weer opgehaald, waarmee een - voor een schriftelijke enquête - goede respons van 65% werd gerealiseerd. Oostveen ontwikkelde een invoerscherm, waarna de resultaten werden ingevoerd door medewerkers van Stedelijk Beheer samen met enkele uitzendkrachten. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies verzorgde vervolgens de rapportage en verzorgde een korte presentatie van de resultaten tijdens een ideeënmanifestatie met wijkbewoners.
In de enquête zijn onderdelen gewijd aan de verschillende aspecten van het wijkperspectief: wonen en leefbaarheid, voorzieningen, de herinrichting van de groenstrook 'Waterwingebied', interculturele activiteiten en het toekomstperspectief. De vragenlijst bevatte een groot aantal open vragen, waardoor er voor de bewoners veel ruimte was om met eigen suggesties en ideeën te komen. Deze ruimte werd dan ook royaal benut en leverde veel bruikbare informatie op.
   

 De rapportage

Naar boven
  
Op nadrukkelijk verzoek van de opdrachtgever is ook veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de rapportage. Het rapport bevat dan ook geen lange en saaie teksten met veel tabellen. Er werd gekozen voor een sterk visueel gericht rapport met veel grafieken. De teksten waarin de grafieken werden toegelicht zijn in de vormgeving ondergeschikt gemaakt aan de grafieken. Bovendien zijn de teksten zeer beknopt en toegankelijk gehouden. Elk hoofdstuk begint met een overzichtelijke samenvatting van de hoofdpunten. Hieronder vindt u ter illustratie een voorbeeldpagina uit het rapport.

    

2 Wonen en leefbaarheid

    

Meer toezicht in de wijk nodig om gevoel van veiligheid te vergroten?

Meer toezicht in de wijk wordt in de vraag verduidelijkt met 'bijvoorbeeld door politie of andere toezichthouders?'. De lengte van de staven in de onderste grafiek wordt weergegeven in procenten van alle respondenten in die wijk. Men kon meerdere plaatsen aangeven.
    
Ruim de helft van de bewoners vindt dat er meer toezicht moet komen om het gevoel van veiligheid te vergroten. Vooral in Liendert is dat het geval. Het extra toezicht moet daar vooral komen in en bij de flats en de winkelcentra.
    
Meningspeiling wijkperspectief Liendert-Rustenburg

17

    

  

 Meer informatie Naar boven
Downloaden U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht leefbaarheidsonderzoek.
Leefbaarheidsonderzoek Projecten leefbaarheidsonderzoek
Meer informatie over leefbaarheidsonderzoek