Sociaal Profiel van Hengelo

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Hengelo (Ov.).

  
Periode:
juni 1997-maart 1998.

  

 

  

  

  

 

  

 

    

Het Sociaal Profiel van Hengelo schetst een beeld van de (sociale) trends en ontwikkelingen in het recente verleden en de nabije toekomst. Hierdoor werd een gemeenschappelijk referentiekader gecreŽerd om te anticiperen op de te verwachte ontwikkelingen.
   

 Achtergronden en ontstaan van het project

Naar boven
  
Sociaal beleid staat weer volop in de belangstelling van gemeentelijke beleidsmakers en politici. Ook raad en college van de gemeente Hengelo (Overijssel, Ī 78.000 inwoners) vonden dat er meer aandacht moest komen voor de sociale staat van de gemeente. Er zou een discussie moeten worden georganiseerd met gemeenteraad en burgers over het gewenste sociale profiel van Hengelo. Afgesproken werd ook om het gedachtengoed van het sociaal profiel zoveel mogelijk te integreren in de wijkaanpak en het Grote Steden Beleid. Daarbij wordt het van groot belang geacht om wat verder vooruit te kijken en zo te kunnen anticiperen op kansen en bedreigingen in de Hengelose samenleving. Het gaat zowel om de autonome sociale basistrends als de gevolgen van o.a. woningbouwproductie en infrastructurele werken. Iedereen had wel wat ideeŽn over de perspectieven op het eigen werkveld, maar een gemeenschappelijk referentiekader van kansen en bedreigingen ontbrak.
Tegen deze achtergrond heeft het bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in samenwerking met de gemeente een onderzoeksopzet ontwikkeld voor het Sociaal Profiel van Hengelo. In juni 1997 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze opzet en is een start gemaakt met het onderzoek. In maart 1998 is het eindrapport opgeleverd in de vorm van een Basisdocument en een populaire samenvatting (Sociaal Profiel van Hengelo - In 't kort).
  
 

 Doelstelling

Naar boven
  
De doelstelling werd als volgt gedefinieerd: Het in kaart brengen van (sociale) trends en ontwikkelingen in het recente verleden en de nabije toekomst (tot Ī 2005) in de gemeente Hengelo. Ontwikkelingen en verwachtingen worden geschetst:
- vanuit landelijke (sociale) basistrends,
- vanuit beschikbare en nieuwe informatie voor Hengelo en
- ten gevolge van grootschalige openbare werken (en andere ruimtelijke en economische ingrepen).
Voorzover mogelijk worden de ontwikkelingen weergegeven in Nederland, in de gemeente Hengelo en in de afzonderlijke wijken. Op deze manier wordt het mogelijk wat verder vooruit te kijken en te anticiperen op kansen en bedreigingen in de Hengelose samenleving. Er moet een gemeenschappelijk referentiekader van kansen en bedreigingen worden opgesteld, als fundament voor een later te ontwikkelen visie en strategie.
   

 Onderzoeksmethode

Naar boven
  
Een belangrijk onderdeel van het project is het in kaart brengen van trends tot in de nabije toekomst, zo veel mogelijk op wijkniveau. In de eerste plaats werden daartoe de landelijke sociale basistrends geÔnventariseerd en beschreven. Vervolgens is een vertaalslag gezocht naar de situatie in Hengelo op basis van zowel objectieve data (zoals bestaande rapporten en analyses op bestanden) als enquÍtes onder de bevolking (o.a. omnibus, GSB-monitor).
In de volgende fase werden interviews gehouden met ongeveer 30 deskundigen van zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Daarmee werd een context gecreŽerd voor de beschikbare objectieve data en werden de nog bestaande lacunes in beschikbare informatie opgevuld. Tot slot werd een sociale effectrapportage uitgevoerd, waarmee de effecten van ingrepen in de hardware (zoals het Masterplan) voor de burgers van Hengelo zichtbaar konden worden gemaakt.
  

 Thema's

Naar boven
  
Het onderzoek wordt opgezet rond de volgende thema's:
Algemene trends:
  - belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
  - demografische ontwikkelingen
Wonen, leefbaarheid en gezondheid (de 1e leefsfeer van de burger):
  - wonen
  - leefbaarheid en veiligheid
  - gezondheid en zorg
Arbeid, onderwijs en inkomen (de 2e leefsfeer):
  - arbeid
  - opleiding
  - inkomen
Vrije tijd en sociale verbanden (de 3e leefsfeer):
  - besteding van vrije tijd, o.a. sport- en cultuurparticipatie en vrijwilligerswerk
  - sociale contacten, sociale verbanden en de houding tegen maatschappij en overheid
Leefsfeer-overstijgende onderwerpen:
  - de sociale effecten van de grote projecten in de stad
  - samenvatting van de situatie in de afzonderlijke wijken
     
 Meer informatie Naar boven
Sociaal Profiel Samenvatting belangrijkste resultaten
U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht lokale trendrapporten.
Lokale trendrapporten Projecten lokale trendrapporten
Meer informatie over lokale trendrapporten