Almere: Monitor bedrijventerreinen

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Almere, Afdeling Onderzoek en Statistiek (in opdracht van Stedelijk Beheer).

  
Periode:
april 2000-september 2001.
  
 

  

  

  

Sociale Atlas van Almere

  

  

  

    

  

 

  

    

In de loop van 2000 werd in de gemeente Almere een nieuwe wijkmonitor ontwikkeld. Uniek aan deze wijkmonitor is dat niet alleen de sociale en fysieke leefbaarheid in de woonwijken, maar ook de functioneel-economische ontwikkelingen op de bedrijventerreinen en in de stadscentra in beeld worden gebracht.
   

 Een monitor voor woonwijken en bedrijventerreinen

Naar boven
  
Almere is de afgelopen 25 jaar uit het niets gegroeid naar een stad met 150.000 inwoners. In hoog tempo werden vele woonwijken, drie stadscentra en verschillende bedrijventerreinen gerealiseerd. Ook de komende jaren zal de gemeente fors blijven groeien, maar naast de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden wordt ook het beheer van de bestaande gebieden steeds belangrijker. Ook in de toekomst moet de gemeente immers een aantrekkelijk woon- en werkklimaat kunnen bieden. Daarom werd in 2000 een nieuwe wijkmonitor ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen de gemeente Almere (Bureau Onderzoek en Statistiek en Afdeling Vastgoedinformatie) en Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Bij dat proces was ook een groot aantal gemeentelijke diensten en lokale organisaties betrokken. Tijdens een aantal vergaderingen in april en mei 2000 hebben deze organisaties samen een blauwdruk ontwikkeld voor de monitor. In december 2000 verscheen de eerste Sociale Atlas van Almere: Monitor van wonen, werken en vrije tijd.
  
Vanaf het begin was duidelijk dat de wijkmonitor niet alleen een monitor van woonwijken moest worden, zoals in andere gemeenten gebruikelijk. Ook de ontwikkelingen en de 'leefbaarheid' van de bedrijventerreinen moesten in de monitor worden opgenomen. Tot de bedrijvenwijken worden in dat verband ook gerekend de drie stadscentra (van Almere Stad, Almere Haven en Almere Buiten).
Relevante indicatoren voor de bedrijvengebieden zijn bijvoorbeeld de verdeling van aantal bedrijven en arbeidsplaatsen over verschillende SBI-secties (en in het bijzonder de speerpunten van beleid: recreatie en toerisme en de ICT-sector), dynamiek van bedrijvigheid (nieuwvestigingen, verhuizingen, uitbreidingen), gebruik van de openbare ruimte, veiligheid, milieuhinder, beschikbare netto oppervlakte en hoeveelheid kantoorruimte. Voor de stadscentra zijn verder van belang onder meer de aanwezigheid en diversiteit van detailhandel en horeca, aantal bezoekers, bezoekfrequentie en -motieven en de beleving van de openbare ruimte. Voor de woonwijken tot slot is vooral van belang het aandeel bedrijven en arbeidsplaatsen vanuit woningen of woonwerkpanden of andere verspreid liggende bedrijvigheid.
   
Verdeling werknemers naar sectie, per bedrijvenwijk, Almere 1999.

 Bron: Sociale Atlas van Almere 2000.
   
De eerste editie van de Sociale Atlas van Almere is in zeer korte tijd ontwikkeld, waardoor nog niet alle gewenste indicatoren direct konden worden gerealiseerd. Bovendien bevat de eerste editie nog geen gegevens uit enquêtes (passantenonderzoek, enquête onder ondernemers) en zijn de meeste indicatoren nog slechts voor één meetdatum beschikbaar. Voor een groot aantal indicatoren geldt dat juist de ontwikkelingen en verschuivingen heel belangrijk zijn. Desondanks biedt ook de eerste Atlas al een aanzienlijke hoeveelheid informatie over elk van de bedrijventerreinen, die in het verleden niet of nauwelijks beschikbaar was.
  

 Wijkprofielen voor bedrijvenwijken

Naar boven
  
In een buurt- of wijkmonitor worden vaak wijkprofielen opgenomen voor alle woonwijken, die een soort samenvatting vormen van de belangrijkste gegevens uit de verschillende onderdelen. Ook de Sociale Atlas van Almere bevat dergelijke profielen voor de woonwijken. Speciaal voor de bedrijventerreinen en de stadscentra is een variant op deze wijkprofielen ontwikkeld. In deze bedrijvenwijk-profielen wordt een beeld gegeven van bedrijvigheid en omgevingskenmerken op het terrein. In de toekomst zullen ook meer subjectieve gegevens vanuit een enquête onder de ondernemers op elk terrein worden toegevoegd.
  
Ter illustratie is hieronder het wijkprofiel opgenomen voor het bedrijventerrein Markerkant. In de linkerkolom worden de bedrijven onderscheiden naar SBI-sectie, waarbij het percentage bedrijven in een bepaalde sectie steeds wordt afgezet tegen het gemiddelde in de gemeente. De grafiek laat zien dat de meeste bedrijven zich bezighouden met handel en reparatie. De qua omvang tweede groep is die van de zakelijke dienstverlening; het percentage is echter lager dan gemiddeld in Almere. In een afzonderlijke grafiek worden nog bedrijven weergegeven in recreatie en toerisme en in de ICT-sector, twee speerpunten van het gemeentelijk beleid. De cirkelgrafiek toont de bedrijven naar ouderdom.
Enigszins vergelijkbaar is de tweede kolom, waarin nu het aantal arbeidsplaatsen in de betreffende bedrijven wordt weergegeven. Daarbij blijkt bijvoorbeeld dat wat betreft werkgelegenheid ook de sectie transport en communicatie heel belangrijk is. In deze sectie zijn dus enkele bedrijven gevestigd met een relatief groot aantal werknemers.
De derde kolom tot slot geeft weer wanneer het terrein is (of nog wordt) uitgegeven, en een aantal kenmerken van dichtheden, veiligheid en milieuhinder. Deze laatste cijfers worden ook weer afgezet tegen het gemiddelde in Almere, dat is geïndexeerd op een score van 100.

Voorbeeld wijkprofiel voor bedrijventerrein Markerkant, Almere 1999.
Pagina uit de Sociale Atlas van Almere 2000
Bron: Sociale Atlas van Almere 2000.

In de loop der jaren zal de Sociale Atlas van Almere steeds verder worden uitgebreid. In de eerste editie ontbraken bijvoorbeeld nog belevingsgegevens. Door middel van enquêtes onder bewoners en bedrijven zal de Sociale Atlas de komende tijd verder worden aangevuld. Het bijeenbrengen van objectieve en subjectieve cijfers over wonen, werken en vrije tijd in dezelfde publicatie zal de bruikbaarheid van de atlas in de toekomst nog verder vergroten.
  

 Meer informatie Naar boven
Bekijken, downloaden
en bestellen
De nieuwste editie van de Sociale Atlas van Almere (geheel gemaakt door de gemeente Almere volgens het model ontwikkeld door Oostveen) kunt u bekijken of downloaden op de website van de gemeente Almere.
U kunt de Sociale Atlas ook bestellen bij de gemeente Almere, Afdeling Onderzoek en Statistiek. Contactpersoon: Henk-Jan Bodewitz, telefoon (036) 548 4260, e-mail hjbodewitz@almere.nl.
Buurtmonitoring Meer informatie over integratie statistisch overzicht-buurtmonitor in de Sociale Atlas.
Projecten buurtmonitoring
Meer informatie over buurtmonitoring