Almere: Integratie Statistisch Overzicht - Wijkmonitor

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Almere, Afdeling Onderzoek en Statistiek (in opdracht van Stedelijk Beheer).

  
Periode:
april 2000-september 2001.
  
 

  

  

  

Sociale Atlas van Almere

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

    

In 2000 werd in de gemeente Almere een nieuwe wijkmonitor ontwikkeld met belangrijke indicatoren voor de woonwijken, bedrijventerreinen en stadscentra. Tevens werd besloten om hierin tevens een Statistisch Jaaroverzicht te integreren. In december 2000 verscheen het resultaat: de Sociale Atlas van Almere: monitor van wonen, werken en vrije tijd.
   

 Monitor voor stad en wijk

Naar boven
  
eel gemeenten publiceren jaarlijks een Statistisch Jaaroverzicht met veel cijfers over ontwikkelingen in de gemeente. Het betreft actuele cijfers en jaarreeksen, veelal op het schaalniveau van de gemeente. Vaak wordt bij bepaalde gegevens ook een vergelijking gemaakt met andere gemeenten in de regio en/of vergelijkbare gemeenten elders in Nederland. Veel statistische overzichten bevatten ook enkele tabellen op wijkniveau, maar kunnen zeker niet als wijkmonitor worden beschouwd.
Daarnaast kennen veel - vaak dezelfde - gemeenten ook een wijk- of buurtmonitor, waarin indicatoren op gebied van onder meer de sociale en fysieke leefbaarheid per wijk worden gepubliceerd. De wijkmonitor wordt vaak gebruikt in het kader van gebiedsgericht beleid. In de meeste gevallen verschijnen de resultaten in twee afzonderlijke publicaties, terwijl ook de dataverwerking en productie vaak separaat verlopen. Omdat hierdoor ook de definities kunnen verschillen, komen verschillende getallen in omloop die niet op elkaar aansluiten.
Toch wordt veel gebruik gemaakt van dezelfde databestanden en gegevens van dezelfde leveranciers. Ook de gebruikers van de publicaties komen voor een belangrijk deel overeen: de verschillende gemeentelijke diensten, lokaal werkende organisaties zoals corporaties, welzijnswerk, politie en GGD alsmede buurtorganisaties en bewonersgroepen. Er is dus veel voor te zeggen om de publicatie, maar in ieder geval de productie van statistisch overzicht en wijkmonitor op elkaar af te stemmen of volledig te integreren.
  
In de Sociale Atlas van Almere is deze integratie doorgevoerd. Door gebruik van dezelfde bestanden en dezelfde definities konden in relatief korte tijd beide onderdelen worden gerealiseerd en komen de cijfers voor stad en wijk steeds met elkaar overeen. In de tabellen op stadsniveau kunnen gedetailleerde uitsplitsingen worden gemaakt die op wijkniveau niet zinvol zijn. Aan de andere kant kan in de tabellen op wijkniveau worden ingezoomd op de afzonderlijke wijken. De Atlas bevat bijvoorbeeld op stadsniveau een tabel met het aantal inwoners naar nationaliteit en etniciteit, waarbij alle landen met minimaal 75 inwoners in Almere afzonderlijk worden onderscheiden. Uit deze tabel kan worden afgelezen hoeveel inwoners afkomstig zijn uit onder meer Frankrijk, Japan, Joegoslavië of Iran. Op wijkniveau zou een dergelijke onderverdeling weinig zinvol zijn en worden daarom alleen hoofdgroepen onderscheiden, zoals Nederland, Noordwest-Europa, Mediterrane landen en Afrika. Een ander voorbeeld vindt u in onderstaande tabellen over de bouwwijze van de woningen: gedetailleerde cijfers op stadsniveau, terwijl deze cijfers op wijkniveau worden samengevat tot slechts enkele groepen, maar dan wel voor elke wijk afzonderlijk.
   
Stad: Woningvoorraad naar bouwwijze en eigendom (in detail)

  
Wijk: Woningvoorraad naar bouwwijze (in hoofdgroepen)

Bron: Sociale Atlas van Almere 2000.
  

 Overzichtelijke publicatie

Naar boven
  
Zowel Statistische Overzichten als wijkmonitors zijn vaak vrij omvangrijke publicaties met een grote hoeveelheid cijfermateriaal. Integratie van beide onderdelen in één publicatie maakt de informatie natuurlijk alleen nog maar omvangrijker. Door een goede vormgeving blijft de publicatie overzichtelijk en uitnodigend om te gebruiken.
Alle onderwerpen zijn ondergebracht in een van de vijf themahoofdstukken: bevolkingsopbouw, woninggegevens, sociale gegevens, woonomgeving en economie. De hoofdstukken zijn gemakkelijk terug te vinden door tabbladen aan de zijkant van de pagina's. Elk hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen, die door kleurgebruik gemakkelijk zijn te onderscheiden: cijfers op stadsniveau (gele tabellen en gele tabbladen) en cijfers op wijkniveau (blauwe tabellen, kaarten en tabbladen). Het zesde hoofdstuk bevat wijkprofielen voor woonwijken en bedrijvengebieden. De gebruiker kan snel de gewenste informatie vinden door gebruik te maken van de tabbladen, de inhoudsopgave of een uitgebreid trefwoordenregister.

Voorbeeldpagina uit de Sociale Atlas van Almere 2000.
Pagina uit de Sociale Atlas van Almere 2000
Bron: Sociale Atlas van Almere 2000.

De komende jaren zal de Sociale Atlas van Almere verder worden uitgebreid. In de eerste editie ontbreken bijvoorbeeld nog belevingsgegevens. Door middel van enquêtes onder bewoners en bedrijven zal de Sociale Atlas de komende tijd verder worden aangevuld. Het bijeenbrengen van objectieve en subjectieve cijfers over wonen, werken en vrije tijd in dezelfde publicatie zal de bruikbaarheid van de atlas in de toekomst nog verder vergroten.
  

 Meer informatie Naar boven
Bekijken, downloaden
en bestellen
De nieuwste editie van de Sociale Atlas van Almere (geheel gemaakt door de gemeente Almere volgens het model ontwikkeld door Oostveen) kunt u bekijken of downloaden op de website van de gemeente Almere
U kunt de Sociale Atlas ook bestellen bij de gemeente Almere, Afdeling Onderzoek en Statistiek. Contactpersoon: Henk-Jan Bodewitz, telefoon (036) 548 4260, e-mail hjbodewitz@almere.nl.
Buurtmonitoring Meer informatie over monitoren van bedrijventerreinen in de Sociale Atlas.
Projecten buurtmonitoring
Meer informatie over buurtmonitoring
Statistische overzichten Projecten statistische jaaroverzichten
Meer informatie over statistische jaaroverzichten