Nijmegen: Integrale Veiligheidsmonitor

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Nijmegen.

  
Periode:
2001-2008 (tweejaarlijks).

  

Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen

De omslag van het rappport (ontworpen door Maarten Slooves uit Grave) bevat foto's in de vorm van wijken:

    

In het kader van integrale veiligheid hebben diverse gemeenten een veiligheidsmonitor ontwikkeld op basis van politiecijfers en vaak ook een bewonersenquête. In Nijmegen is er voor gekozen om naast de statistische gegevens en resultaten uit de bewonersenquête ook meer kwalitatieve gegevens op basis van interviews te verzamelen. In de derde editie, die in 2006 is verschenen, zijn de gebiedsanalyses aanzienlijk uitgebreid om de specifieke situatie in alle stadsdelen beter te kunnen omschrijven.
   

 Kwantitatieve en kwalitatieve informatie

Naar boven
  
Politiestatistieken zijn, anders dan enquêtes, geen steekproeven. Toch geven ze geen volledig beeld. Daarvoor zijn verschillende redenen. De cijfers zijn meestal gebaseerd op meldingen en aangiften. Lang niet iedere inbreuk op de veiligheidssituatie wordt echter gemeld bij de politie. Er bestaan grote verschillen in meldings- en aangiftebereidheid al naar gelang het soort delict, en in mindere mate naar woongemeente en woonwijk en naar kenmerken van de bewoners. Voor sommige problemen kunnen niet of nauwelijks cijfers uit de bestanden worden gegenereerd omdat deze niet zijn te onderscheiden van andere situaties. Toch geven de cijfers die wel beschikbaar zijn een goed beeld van de ontwikkelingen op veiligheidsgebied, waarbij bijvoorbeeld de ontwikkeling in de loop der tijd en verschillen tussen de stadsdelen en wijken kunnen worden getoond (zie de grafiek hieronder).
  
Aangiftes autocriminaliteit, per team (2002-2005) en per wijk (2005)

Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2005.

Met cijfers is het relatief eenvoudig om gemeenten, stadsdelen of buurten onderling te vergelijken of ontwikkelingen te traceren. Maar een volledig beeld geven cijfers niet. Verschillen in politiecijfers kunnen deels zijn veroorzaakt door wijzingen in het registratiesysteem of de manier van registreren. Zo kunnen zelfs tussen stadsdelen verschillen voorkomen. Verder zijn cijfers niet altijd actueel en geven ze al helemaal geen beeld van de (nabije) toekomst. Sommige veiligheidsinbreuken zijn al helemaal niet in de politiestatistieken te vinden en ook via enquêtes moeilijk boven tafel te krijgen.
Om deze tekortkomingen aan te vullen worden sinds 2001 bij elke editie van de Veiligheidsmonitor ongeveer 15-20 diepte-interviews afgenomen met teamchefs, netwerkers en districtsleiding bij de politie, stadsdeelmanagers van de gemeente en de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie. In deze gesprekken werd vooral ingegaan op recente ontwikkelingen en op kansen en bedreigingen voor de toekomst. Ook kon het verhaal achter de cijfers in beeld worden gebracht. Daarmee kan bijvoorbeeld duidelijk worden of een bepaalde reeks van incidenten waarschijnlijk is beëindigd (door structurele ingrepen zoals nieuwe voorzieningen of bijvoorbeeld door belangrijke arrestaties), of zich juist zal versterken (bijvoorbeeld door veranderingen in de bevolkingsopbouw). Daarnaast konden hiaten in het bestaande cijfermateriaal worden opgevuld.
   

 Gebiedsanalyses

Naar boven
  
Het nieuwste Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid legt meer nadruk op een gebiedsgerichte aanpak van onveiligheid. Sommige problemen zoals huiselijk geweld en veelplegers worden overal zichtbaar en vragen overal dezelfde aanpak. Maar andere problemen manifesteren zich in bepaalde wijken op een specifieke manier en vragen ook per wijk een specifieke aanpak. Dat geldt bijvoorbeeld voor groepen overlastgevende jongeren, overlast van verslaafden en wijkgebonden criminaliteit. De sterkere nadruk op een gebiedsgerichte aanpak vroeg om een andere opzet van de monitor.
Sinds 2005 bevat de monitor dan ook voor elk van de 9 stadsdelen een gebiedsanalyse van ongeveer vier pagina's. In deze analyse worden de veiligheidsproblemen in het stadsdeel weergegeven in beschrijvende analyses en grafieken, waarin de ontwikkeling in het gebied wordt afgezet tegen Nijmegen. De analyses zijn, net zoals de thematische hoofdstukken in het rapport, gebaseerd op zowel beschikbare cijfers als op de interviews. Niet in elk stadsdeel worden dezelfde onderwerpen behandeld, want niet elk probleem speelt overal.
  
Fragment uit gebiedsanalyse Midden-Zuid.

Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2005.
    
 Meer informatie Naar boven
Bekijken, downloaden
en bestellen
U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht veiligheidsonderzoek.
U kunt dit rapport bestellen bij de gemeente Nijmegen, Open Huis, telefoon (024) 329 2408.
Andere info over veiligheid in Nijmegen vindt u op de website van de gemeente Nijmegen.
Veiligheidsonderzoek Projecten veiligheidsonderzoek
Meer informatie over veiligheidsonderzoek
Lokale trendrapporten Projecten lokale trendrapporten
Meer informatie over lokale trendrapporten