Thema: lokale trendrapporten

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

  

 

Sociaal Profiel Hengelo

 

    

Een trendrapport geeft een beeld van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Naast verschillende landelijke trendrapporten (zoals het Sociaal en Cultureel Rapport van het SCP) komen er steeds meer trendrapporten op gemeentelijk niveau, waarin de lokale situatie en perspectieven worden beschreven. Voorbeelden zijn een lokale monitor voor sociale cohesie, jongerenmonitor, veiligheidsmonitor of woningmarktmonitor.

Onderwerpen op deze pagina:

 Waarom lokale trendrapporten?

Naar boven
  
Het verkennen van trends en toekomstperspectieven wordt steeds meer beschouwd als een belangrijke bouwsteen voor het toekomstige beleid. Niet alleen veel ministeries en landelijke organisaties maar ook steeds meer gemeenten laten recente trends en toekomstperspectieven in kaart brengen. Met een trendrapport kunnen ze vooruit kijken en te anticiperen op kansen en bedreigingen die nu en de komende jaren op lokaal niveau zullen spelen. Dreigende problemen kunnen zo mogelijk worden voorkómen, terwijl tijdig kan worden ingespeeld op wat ons de komende jaren te wachten staat.
Trendrapporten zijn vaak thematisch van aard en richten zich bijvoorbeeld op ontwikkeling rond veiligheid, woningmarkt of sociale cohesie. Andere trendrapporten of monitors zijn gericht op specifieke groepen zoals jongeren, ouderen of vrijwilligers.
Veel maatschappelijke ontwikkelingen spelen natuurlijk in heel Nederland, hoewel er verschillen zijn in intensiteit en fasering. Andere ontwikkelingen spelen vooral in bepaalde regio's, gemeenten of zelfs alleen in bepaalde wijken. Een lokaal trendrapport geeft op basis van gemeentelijke gegevens en/of interviews duidelijk inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de eigen gemeente. Een dergelijk trendrapport kan bovendien helpen bij het opzetten van een discussie met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven over het gewenste toekomstbeeld en de manier om dat te bereiken. Na verloop van tijd kan een actualisatie van de trendrapportage uitwijzen hoe de gemeente zich verder heeft ontwikkeld, en of het ingezette beleid succes heeft gehad en/of bijsturing nodig heeft.
Bij een trendrapport is het belangrijk een goede en haalbare opzet te maken voor het onderzoek. Het onderzoek moet voldoende draagvlak hebben en tegen aanvaardbare kosten kunnen worden gerealiseerd. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies heeft ruime ervaring in het proces om een nieuw trendrapport te ontwikkelen, de benodigde informatie te verzamelen en te analyseren en daarna overzichtelijk te presenteren.
   

 Voorbeelden van projecten

Naar boven

  
Monitor sociale cohesie: Almere (2003). Het actieprogramma sociale cohesie van de gemeente Almere bevat diverse projecten om de sociale cohesie te verbeteren. De monitor sociale cohesie moet ontwikkelingen rond sociale cohesie en de effecten van de projecten in beeld brengen. De monitor maakt gebruik van informatie uit bestaande registraties, enquêtes en groepsdiscussies, waarbij de nadruk wordt gelegd op 'positieve' indicatoren. Oostveen maakte het uitvoeringsplan en realiseerde samen met het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Almere de eerste editie van de monitor. Meer info.

Jeugdmonitor: Almere (2005), Gouda (2007), Capelle aan den IJssel (2010 en 2013). De gemeente Almere wilde een jongerenmonitor ontwikkelen om goed inzicht te bieden in hoe het gaat met de jeugd en wat er aan het beleid moet worden verbeterd. De monitor maakt zoveel mogelijk gebruik van reeds beschikbare registraties en enquêtes. Oostveen ontwikkelde met alle betrokken partijen (intern en extern) een uitvoeringsplan. Bureau Onderzoek en Statistiek realiseerde vervolgens de monitor. Oostveen schreef een van de hoofdstukken, gaf feedback op de conceptrapporten en verzorgde de vormgeving. Meer info.
Voor de gemeente Gouda ontwikkelde Oostveen in 2007 een nieuwe jeugdmonitor. Cijfers uit registraties en enquêtes werden daarin aangevuld met informatie van professionals betrokken bij de jeugd in Gouda.
In de gemeente Capelle aan den IJssel ontwikkelde Oostveen in 2010 de Monitor Jeugdvriendelijke Wijken, een instrument om de jeugdvriendelijkheid van wijken meetbaar te maken en daarmee te kunnen verbeteren. Een jeugdvriendelijke wijk is een wijk die voor de jeugd zoveel mogelijk kansen en zo weinig mogelijk bedreigingen biedt. De monitor laat per wijk zien hoe jeugdvriendelijk deze is, hoe de jeugdvriendelijkheid zich sinds 2007 heeft ontwikkeld en op welke aspecten een wijk meer of minder jeugdvriendelijk is. In 2013 is de tweede editie verschenen. Meer info.

Veiligheidsmonitor: Nijmegen (2001-2007), Roosendaal (2006-2011) en Gelderland-Zuid (2007). De Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen geeft inzicht in actuele veiligheidsontwikkelingen in de gemeente en de stadsdelen. De Veiligheidsmonitor is gebaseerd op een combinatie van statistische gegevens (met name uit de registraties van de politie), een bewonersenquête en interviews met sleutelfiguren bij politie, gemeente en justitie. De eerste editie verscheen in 2001. Sinds de derde editie (maart 2006) zijn uitgebreide gebiedsanalyses opgenomen. Meer info.
De Veiligheidsmonitor Roosendaal is gebaseerd op registraties (vooral van de politie) en de tweejaarlijkse bewonersenquête. Deze veiligheidsmonitor is jaarlijks geproduceerd door het bureau Onderzoek en Informatievoorziening van de gemeente Roosendaal, maar werd enkele jaren uitbesteed aan Oostveen. Voor de regio Gelderland-Zuid wordt in 2007 een nieuwe veiligheidsmonitor ontwikkeld op basis van met name politiecijfers en interviews.

Monitor Wonen: Veldhoven (2006-2012). De Monitor Wonen Veldhoven geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Veldhoven en de omliggende regio. Deze ontwikkelingen worden geschetst in relatie tot de doelen uit de gemeentelijke Woonvisie en de gemaakte prestatieafspraken. De Monitor Wonen Veldhoven is een bondige rapportage met een sterk visuele presentatievorm. De monitor verschijnt jaarlijks. Rapport downloaden.

Armoedemonitor Roosendaal (2006) - Economische Barometer Roosendaal (2007). De Armoedemonitor Roosendaal is een jaarlijkse rapportage die een beeld schetst van trends op gebied van armoede en gebruik van inkomensregelingen in Roosendaal. De Economische Barometer beschrijft sociaal economische ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. De monitors zijn gebaseerd op lokale en landelijke registraties, rapporten en enquêtes. Deze rapporten worden jaarlijks geproduceerd door het bureau Onderzoek en Informatievoorziening van de gemeente Roosendaal, maar zijn in 2006/2007 uitbesteed aan Oostveen.

Sociaal Profiel: Hengelo (1998) en Almelo (2000). Het Sociaal Profiel van Hengelo (Ov.) was een breed opgezet onderzoek naar (sociale) trends en ontwikkelingen. Het ging daarbij om de ontwikkelingen in het recente verleden en de nabije toekomst in de gemeente Hengelo en de wijken. Daardoor werd het mogelijk te anticiperen op kansen en bedreigingen in de Hengelose samenleving. Het Sociaal Profiel is gebaseerd op verschillende onderzoekstechnieken, waaronder bewonersenquêtes, diepte-interviews, analyses op databestanden en literatuurstudie. Meer info.
De Sociale Schets Almelo werd in 2000 ontwikkeld door het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Almelo. De publicatie bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bevolking, economie, sociaal-economische situatie, onderwijs, wonen, leefbaarheid en veiligheid en participatie. De hoofdstukken van deze publicatie zijn geschreven door onderzoekers van het bureau Onderzoek en Statistiek. Oostveen heeft hieraan nog enkele onderdelen toegevoegd en verzorgde de eindredactie van het rapport.

    

 Meer informatie Naar boven
Lokale trendrapporten Publicaties lokale trendrapporten
Bekijk onze nieuwsbrief uit juni 2012 over lokale monitoring.
Andere onderzoeksthema's   Buurtmonitoring
Leefbaarheidsonderzoek
Veiligheidsonderzoek
Diversen