Thema: veiligheidsonderzoek

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

  

Wijkatlas Smallingerland

  

 

    

Een lokale veiligheidsmonitor geeft een totaalbeeld van de ontwikkelingen en knelpunten op gebied van veiligheid. In zo'n monitor worden meestal cijfers van de politie en een enquête onder de bevolking verwerkt, maar ook interviews kunnen een zinvolle aanvulling vormen. Andere vormen van veiligheidsonderzoek zijn meer gericht op specifieke veiligheidsthema's (zoals geweld) of doelgroepen (zoals jongeren).
Onderwerpen op deze pagina:

 Veiligheidsmonitor

Naar boven
  
Gemeenten hebben een regierol waar het gaat om veiligheid binnen de gemeentegrenzen. Voor lokaal veiligheidsbeleid op maat is een goed totaalbeeld vereist van de huidige veiligheidssituatie in de gemeente. Een gemeentelijke veiligheidsmonitor is een instrument om dat totaalbeeld te kunnen bieden.
Voor een veiligheidsmonitor worden vaak zowel cijfers uit registraties als uit een bewonersenquête gebruikt. Registraties geven een beeld van het aantal meldingen of aangiftes bij de politie, maar ook bijvoorbeeld HALT-afdoeningen, informatie van het Openbaar Ministerie of meldingen bij een vandalismelijn. Uit de politiemonitor of een bewonersenquête onder de bevolking is informatie beschikbaar over de ervaren onveiligheid en feitelijk slachtofferschap. Bij voorkeur bevat een veiligheidsmonitor ook extra informatie uit meer kwalitatieve bronnen. Interviews met bijvoorbeeld teamchefs bij de politie, stadsdeelmanagers en andere betrokkenen kunnen een waardevolle aanvulling vormen voor de meest actuele bedreigingen, het verhaal achter de cijfers en een inschatting van toekomstperspectieven.
   

 Onderzoek naar specifieke veiligheidsaspecten

Naar boven
  
Een veiligheidsmonitor geeft een algemeen totaalbeeld van de veiligheidssituatie. In sommige gevallen is meer specifiek onderzoek gewenst om specifieke veiligheidsvraagstukken in kaart te brengen. Soms volstaat daartoe een quickscan waarmee in relatief korte tijd de hoofdlijnen in kaart worden gebracht. In andere gevallen is een veel grondiger onderzoek vereist om een probleem echt goed in kaart te kunnen brengen. In ieder geval moet dit soort onderzoek direct concrete aanknopingspunten bieden voor beleid: wat gaan we nu doen aan dit veiligheidsprobleem?
Afhankelijk van de te beantwoorden vragen zal zo mogelijk gebruik worden gemaakt van beschikbare registraties, enquêteresultaten en ander onderzoek. Soms wordt een nieuwe enquête uitgevoerd of wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve instrumenten zoals interviews, groepsdiscussies of dossierstudie (bijvoorbeeld van aangiftes om zodoende de achtergronden van bepaalde delicten in kaart te brengen).
  
 Voorbeelden van projecten Naar boven

  
Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2001-2007. De Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen geeft inzicht in actuele veiligheidsontwikkelingen in de gemeente en de stadsdelen. De Veiligheidsmonitor is gebaseerd op een combinatie van statistische gegevens (met name uit de registraties van de politie), een bewonersenquête en interviews met sleutelfiguren bij politie, gemeente en justitie. De eerste editie verscheen in 2001. Sinds de derde editie (maart 2006) zijn ook uitgebreide gebiedsanalyses opgenomen. Meer info.

Veiligheidsmonitor regio Gelderland-Zuid 2007. De Veiligheidsmonitor Gelderland-Zuid biedt per gemeente en per politiedistrict een analyse van de veiligheidssituatie. Deze monitor is met name gebaseerd op cijfers van de politie, aangevuld met enkele andere bronnen en met interviews die worden gehouden in de 18 gemeenten van de regio. De Veiligheidsmonitor Zaltbommel 2007 is gebaseerd op dezelfde gegevens, aangevuld met een lokale bewonersenquête. In Zaltbommel worden de gegevens per kern geanalyseerd.

Agressie in Nijmegen. Doel van dit onderzoek uit 2004 was een goed inzicht te bieden in omvang, aard en achtergronden van geweldsproblematiek in Nijmegen. Omdat de achtergronden en kenmerken van geweldsdelicten slechts gedeeltelijk in de politieregistraties worden gecodeerd, waren tellingen in de politiebestanden niet voldoende. Via nadere studie van achterliggende proces-verbalen en dossiers moest de informatie daarom worden aangevuld en vond een kwalitatieve verdieping plaats, aangevuld met een interview en groepsdiscussie. Meer info.

De toekomst van de tippelzone/afwerkloods. De gemeente Nijmegen heeft in 2000 een gemeentelijke loods aangewezen als verplichte afwerkplaats voor straatprostitutie. Door de loods moest de overlast worden verminderd en kon de hulpverlening aan prostituees worden verbeterd. In 2005 staat de toekomst van de afwerkloods en bijbehorende tippelzone ter discussie. Oostveen voerde een ex ante evaluatie uit van een eventuele sluiting of verplaatsing. Het onderzoek bestond uit groepsdiscussies met professionals en buurtbewoners in Nijmegen en beleidsmedewerkers uit andere gemeenten met een tippelzone. Ook werd een schriftelijke vragenlijst verspreid onder de prostituees en vond een beknopte analyse plaats van beschikbare data en literatuur. Rapport downloaden.
In het najaar van 2008 realiseert Oostveen een nieuwe evaluatie van de tippelzone in Nijmegen.

Inventarisatie intimidatie/extreme woonoverlast in Nijmegen. Oriënterend onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van intimidatie in de vorm van extreme woonoverlast, op basis van interviews bij politie, gemeente en woningbouwstichtingen. In de tweede fase is geteld op hoeveel adressen in Nijmegen deze vorm van intimidatie in 2005 is voorgekomen. Rapport downloaden.

Veiligheidsmonitor Roosendaal 2006-2012. De Veiligheidsmonitor Roosendaal brengt actuele ontwikkelingen rond veiligheid in de gemeente Roosendaal in beeld. Deze monitor is gebaseerd op registraties (vooral van de politie) en de tweejaarlijkse bewonersenquête. De Veiligheidsmonitor Roosendaal werd aanvankelijk jaarlijks geproduceerd door het bureau Onderzoek en Informatievoorziening van de gemeente Roosendaal, maar is sinds 2006 enkele jaren uitbesteed aan Oostveen. Vanaf 2013 verschijnt de Veiligheidsmonitor niet meer maar zijn de betreffende gegevens geïntegreerd in de Wijkatlas Roosendaal.

Veiligheid in het winkelgebied Nijmegen Centrum. Oriënterend onderzoek naar de veiligheid in het kernwinkelgebied van Nijmegen (2003). Het onderzoek moest relatief snel inzicht bieden in zowel de feitelijke, 'objectieve' veiligheid als in de beleving van (on)veiligheid door ondernemers. Voor een analyse van de feitelijke veiligheidssituatie zijn de politieregistraties geanalyseerd. Twee groepsdiscussies met winkeliers maakten duidelijk hoe de ondernemers de veiligheidssituatie ervaren en waarom dat zo is. Rapport downloaden.

Almere: hoofdstuk Veiligheid in Jongerenmonitor. In Almere was Oostveen betrokken bij de ontwikkeling van een brede jongerenmonitor. Voor deze monitor  verzorgde Oostveen (in 2005) onder meer het hoofdstuk over jongeren en veiligheid. Eerder schreef Oostveen in de Almeerse Monitor Sociale Cohesie een kortere paragraaf over hetzelfde onderwerp. Rapport downloaden.

Alphen aan den Rijn: probleemlocatiematrix. De gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelde in overleg met de politie een probleemlocatiematrix: een korte rapportage met kaarten, grafieken en buurtprofielen over verschillende veiligheidsaspecten. De gegevens zijn afkomstig uit zowel een bewonersenquête (Stadspeiling) als statistieken van de politie en geven een snel overzicht van de locaties (buurtcombinaties) waar zich problemen concentreren (2000).

Veiligheid in buurtmonitors. Behalve in de op deze pagina genoemde onderzoeken neemt veiligheid een belangrijke plaats in bij diverse andere onderzoeken van Oostveen, met name bij buurtmonitors en leefbaarheidsonderzoek. In een buurtmonitor is veiligheid over het algemeen een van de hoofdthema's en worden onder meer politiecijfers verwerkt. In de bijbehorende bewonersenquêtes worden vrijwel altijd vragen gesteld over onveiligheidsbeleving en slachtofferschap.

     

 Meer informatie Naar boven
Veiligheidsonderzoek Publicaties veiligheidsonderzoek
Andere onderzoeksthema's   Buurtmonitoring
Leefbaarheidsonderzoek
Lokale trendrapporten
Diversen