Almere: Jeugd- en jongerenmonitor

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Almere, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling & afdeling Onderzoek en Statistiek

  
Periode:
augustus 2003-
maart  2005.
  
 

     
  

 

Omslag Jeugd- en Jongerenmonitor Almere

  

  

  

 

 


 

  

Foto's op deze pagina komen uit de monitor.
© Prospero Communi-catie en Gemeente Almere, team Visual.

  

 

 

  

  

  

  

  

    

Hoe gaat het met de Almeerse jeugd? Kun je in Almere gezond en kansrijk opgroeien? En wat vinden jongeren er zelf van? De Almeerse jeugd- en jongerenmonitor 'Jeugd in een jonge stad' geeft antwoord op dit soort vragen. In de monitor is een zeer grote hoeveelheid cijfers uit jongerenenquêtes en registraties bij elkaar gebracht.
   

 Een monitor over de jeugd

Naar boven
  
Almere is een jonge stad in Nederland. Mede daardoor is het aantal jongeren relatief hoog: 34% van de inwoners is jonger dan 25 jaar. Om goed jeugdbeleid te kunnen maken is betrouwbare informatie nodig over hoe het er voor staat met de jeugd. Door een groot aantal organisaties en op veel verschillende manieren is dat soort informatie de afgelopen jaren ook verzameld. De informatie was echter nogal versnipperd aanwezig en een totaalbeeld ontbrak. In de Jeugd- en Jongerenmonitor is alle relevante informatie bij elkaar gezet waarmee wel een samenhangend totaalbeeld ontstaat.
Veel gemeenten kennen een jongerenmonitor, maar bijna altijd wordt die naam gebruikt voor een jongerenenquête, soms aangevuld met een beperkte set achtergrondgegevens. Voor de Almeerse jeugd- en jongerenmonitor werd geen nieuwe jongerenenquête uitgezet omdat er de afgelopen jaren al diverse enquêtes onder jongeren hebben plaatsgevonden. Voorbeelden daarvan zijn een Peilscholenonderzoek op basisscholen (5-11 jaar, deels via de ouders), de GGD jongerenenquête (12-23 jaar), het Scholierenonderzoek van Communities that Care (12-18 jaar) en de Stadspeiling (alle inwoners vanaf 13 jaar). De resultaten uit deze enquêtes vormen slechts een onderdeel van de Almeerse jongerenmonitor. Daarnaast werd veel informatie gebruikt uit andere onderzoeken, beleidsnota's en registraties van instellingen zoals scholen, Bureau Jeugdzorg, Zorggroep Almere (medische basisvoorzieningen zoals huisartsen en consultatiebureaus), de GGD en de politie. Voor een deel gaat het om cijfers die al in eerder waren gepubliceerd, maar andere bronnen werden niet eerder (op deze wijze) geanalyseerd. In totaal werden 86 verschillende bronnen geraadpleegd.
  

 Opzet van de monitor

Naar boven
  
Fase 1: Uitvoeringsplan
De Jeugd- en Jongerenmonitor Almere is in twee fasen gerealiseerd. In de eerste fase (eind 2003-begin 2004) heeft Oostveen Beleidsonderzoek en Advies een uitgebreid uitvoeringsplan voor de monitor gemaakt. In dat plan werd de structuur van de monitor uitgewerkt en werden indicatoren genoemd met de bronnen waarop zij waren gebaseerd. Dat gebeurde samen met een groep vertegenwoordigers van verschillende gemeentelijke afdelingen en andere partijen die betrokken zijn bij het jeugdbeleid zoals de GGD, politie, welzijnswerk en de Zorggroep Almere. Met deze groep werd geïnventariseerd welke informatie van belang zou zijn voor het jeugdbeleid en welke bronnen daarvoor beschikbaar waren of zouden kunnen worden ontsloten. Ook werd bekeken welke informatie voorlopig ontbreekt en op termijn alsnog beschikbaar zou moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende vragen in de jongerenenquêtes. De inventarisatie zou op termijn ook kunnen leiden tot meer afstemming en mogelijk zelfs integratie van de verschillende jongerenenquêtes.
De informatie in de monitor is geordend in twee hoofddimensies: thema's en leeftijdsgroepen. Als hoofdindeling (en daarmee ook hoofdstukindeling) is gekozen voor de thema's:
  • demografie
  • gezondheid en leefgewoonten
  • educatie, wonen en werken
  • gezin en sociale relaties
  • vrije tijd en participatie
  • woonomgeving en veiligheid

Daarnaast worden vier leeftijdsgroepen onderscheiden: 0-3, 4-12,  13-17 en 18-24 jaar. Onder jeugd en jongeren worden dus alle inwoners verstaan van 0 tot en met 24 jaar. Om gemakkelijk informatie over een bepaalde leeftijdsgroep te kunnen vinden zijn bij alle teksten leeftijdsiconen geplaatst.

Fase 2: Realisatie van de monitor
Tijdens de tweede fase, tussen medio 2004 en begin 2005 werd de monitor daadwerkelijk gerealiseerd. De monitor is een coproductie van drie onderzoekers: Mathijs Tuynman en Margit Wouters van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Almere en Paul Oostveen van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Voor overleg over de opzet van het onderzoek en de bespreking van conceptversies werd een kleine begeleidingsgroep ingesteld. In maart 2005 werd de eerste editie van de Jeugd- en Jongerenmonitor Almere opgeleverd onder de titel 'Jeugd in een jonge stad'. Het is de bedoeling dat de monitor de komende jaren periodiek zal worden geactualiseerd.
  

 Presentatie van de resultaten

Naar boven
  
De informatie in de Jeugd- en Jongerenmonitor Almere wordt beknopt weergegeven. Het rapport bevat veel grafieken en over het algemeen vrij korte beschrijvingen en analyses. Het gaat immers om een totaalbeeld waarin vrijwel alle aspecten van de jeugd aan de orde komen. Bij elke grafiek of conclusie wordt een bronvermelding weergegeven (via een notensysteem). Ter illustratie volgt hieronder een klein gedeelte uit het hoofdstuk 'Woonomgeving en veiligheid' over ongevallen.


Bron: Jeugd in een Jonge Stad. Jeugd- en Jongerenmonitor Almere 2005.

Uiteraard bevat het rapport ook een samenvatting. Gekozen is voor een matrixvorm waarin de belangrijkste conclusies per thema en per leeftijdsgroep worden weergegeven. Hieronder is afgebeeld de samenvatting van het hoofdstuk 'Gezondheid en leefgewoonten'. De andere samenvattingen kunt u nalezen in het volledige rapport, dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.


Bron: Jeugd in een Jonge Stad. Jeugd- en Jongerenmonitor Almere 2005.
   

  

 Meer informatie Naar boven
Downloaden
en bestellen
U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht lokale trendrapporten.
U kunt de monitor ook bestellen bij de gemeente Almere, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon (036) 527 7701, e-mail infodmo@almere.nl.
Lokale trendrapporten Projecten lokale trendrapporten
Meer informatie over lokale trendrapporten