Oostveen Beleidsonderzoek en Advies: nieuws

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

 

 

 

    

 Nieuws van Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

     

Vitaliteitskaart Roosendaal
De Vitaliteitskaart is een nieuwe uitbreiding van de Wijkatlas Roosendaal. De kaart laat zien hoe vitaal de wijken, buurten en dorpen zijn, op welke aspecten ze gunstig of ongunstig scoren en hoe de gebieden zich ontwikkelen.
De Vitaliteitskaart wordt online gepubliceerd in een dynamische profieltaart, die direct laat zien welke hoofdthema's en subthema gunstig (rood) of ongunstig (groen) scoren. Vanuit elke taartpunt kan direct worden doorgeklikt om de onderliggende indicatoren van dat subthema te bekijken, in de vorm van gekleurde bollen of in de vorm van grafieken.
   

Vitaliteitskaart online  

     
   
Buurtindex Capelle aan den IJssel
Ongeveer gelijktijdig met de Monitor Jeugdvriendelijke Wijken, en op een vergelijkbare manier, werd in Capelle aan den IJssel ook een Buurtindex ontwikkeld. De Buurtindex is een beleidsinstrument om de sterke en zwakke punten van buurten en wijken en ontwikkelingen daarin zichtbaar te maken. De Buurtindex omvat drie dimensies (sociaal, fysiek en veiligheid) die weer zijn onderverdeeld in zes subdimensies. In het rapport worden de ontwikkelingen op wijk- en buurtniveau beschreven, mede op basis van de onderliggende indicatoren. In 2015 is de derde editie verschenen met cijfers uit 2009, 2012 en 2014.

Rapport downloaden

Download dit rapport
   

Wijkatlas Smallingerland geheel vernieuwd en uitgebreid met wijkanalyses
De Wijkatlas Smallingerland wordt door Oostveen sinds 2000 gemaakt en verschijnt een keer per twee jaar. De Wijkatlas is een belangrijke vinger aan de pols voor de ontwikkelingen in de wijken, buurten en dorpen van Smallingerland. In 2009 werd de presentatievorm van de Wijkatlas Smallingerland geheel vernieuwd. Het rapport bevat nu wijkanalyses waarin per wijk de sterke en zwakke punten en ontwikkelingen zowel grafisch als in tekst worden weergegeven. De bronnen zijn onveranderd: diverse lokale registraties en een bewonersenquête. In 2011 en 2014 zijn nieuwe edities verschenen.

Rapport downloaden

Download dit rapport
     
   

Woonwijken Capelle aan den IJssel werden jeugdvriendelijker
De Monitor Jeugdvriendelijke Wijken is een instrument om de jeugdvriendelijkheid van Capelse wijken meetbaar te maken en daarmee te kunnen verbeteren. Een jeugdvriendelijke wijk is een wijk die voor de jeugd zoveel mogelijk kansen en zo weinig mogelijk bedreigingen biedt. Daarbij worden vier dimensies van jeugdvriendelijkheid onderscheiden (het sociale leefklimaat, de fysieke inrichting, de voorzieningen en de veiligheid), verder onderverdeeld in 16 subdimensies. De samenvattende jeugdindex laat niet alleen zien hoe jeugdvriendelijk een wijk is, maar ook hoe de wijk zich sinds 2007 heeft ontwikkeld en op welke aspecten een wijk meer of minder jeugdvriendelijk is. Uit de tweede editie in 2013 (met cijfers over 2012) blijkt dat de wijken in Capelle jeugdvriendelijker zijn geworden. Vooral op de dimensie veiligheid verbeterde de situatie.

Project info   Rapport downloaden

Download dit rapport

Derde Wijkatlas Heusden verschenen
In de gemeente Heusden verscheen in mei 2009 de eerste editie van de Wijkatlas Heusden. De Wijkatlas bevat gegevens per wijk en kern over de bevolkingssamenstelling, woningen, werk en inkomen, vrije tijd en betrokkenheid, leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en gezondheid. Het eerste deel van de atlas bevat thematische hoofdstukken met gecombineerde tabellen/grafieken alsmede voorzieningenkaarten. Het tweede deel bevat wijkanalyses. De Wijkatlas is inmiddels twee keer geactualiseerd: in 2011 en 2013.

Rapport downloaden

Download dit rapport

Evaluatierapport leidt tot gericht uitstapbeleid straatprostituees Nijmegen
Nijmegen kent een tippelzone voor straatprostitutie, die sinds 2007 alleen toegankelijk is voor geregistreerde prostituees. Doel van de tippelzone is verminderen van de overlast en een betere hulpverlening aan de straatprostituees. Eind 2008 evalueerde Oostveen de tippelzone en registratieplicht. Vrijwel alle prostituees hebben te maken met meervoudige en ernstige problematiek op gebied van onder meer schulden, dagbesteding, psychische problemen en/of drugsgebruik. Uit het onderzoek blijkt dat de overlast is verminderd en dat de basale zorg (gezondheid, 'huiskamer') goed functioneert, maar dat er nauwelijks uitstroom is. Op basis van het onderzoek besloot het college de tippelzone en registratieplicht te handhaven, maar zich vooral sterk te gaan maken voor een gericht uitstapbeleid.

Lees persbericht   Rapport downloaden

Download dit rapport
     

Sociale Atlas Steenwijkerland
Oostveen ontwikkelde een Sociale Atlas voor de 8 wijken in Steenwijk en 24 kernen in de rest van de gemeente Steenwijkerland. Het eerste hoofdstuk bestaat uit 32 bondige gebiedsanalyses met cijfers per kern of wijk. Het tweede deel bestaat uit themagrafieken waarin alle gebieden worden vergeleken. Het derde deel van de atlas bestaat uit kaarten met de locaties van belangrijke voorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, sport, medische voorzieningen en openbaar vervoer.

Rapport downloaden

Download dit rapport

Jeugdmonitor Gouda
Monitor waarin de huidige toestand en recente ontwikkelingen rond de jeugd in Gouda in kaart zijn gebracht. Cijfers uit registraties, rapporten en (bestaande) enquêtes zijn aangevuld een viertal groepsdiscussies met professionals die betrokken zijn bij het jeugdbeleid in Gouda. De thema-indeling sluit aan bij de ambities uit de nota jeugdbeleid: 'talenten ontwikkelen', 'investeren in de toekomst' en 'geen jongere tussen wal en schip'.

Rapport downloaden

Download dit rapport

Meer nieuws...
Oudere nieuwsberichten vindt u in ons nieuwsarchief.
Bekijk in ons publicatieoverzicht alle verschenen publicaties gedurende de laatste 2 jaar.

      

 Bewonersenquête invullen?

   

Heeft u een uitnodiging gekregen van uw gemeente om de bewonersenquête in te vullen? Ga dan naar: www.bewonersenquete.nl.

   
   

 Nieuwe projecten Oostveen

- Vitaliteitskaart Roosendaal (Bekijk).
- Enquête afvalinzameling Heusden.
- Buurtindex en Buurtmonitor Capelle aan den IJssel.

- Actualisaties Wijkatlassen in Roosendaal, Smallingerland, Veldhoven, Leidschendam-Voorburg en Bergen op Zoom.
  
Een totaaloverzicht van lopende en afgesloten projecten 2014-2016 vindt u hier.

Bekijk onze nieuwsbrief uit juni 2012 over lokale monitoring.

   
   

 Nieuws van anderen

 

VSO Congres 2016: Data als opdracht
De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) bestaat ruim 65 jaar en dat is reden voor een extra feestelijk en inhoudelijk congres onder de noemer 'Data als opdracht'. Uiteenlopende sprekers over toepassingen, tools, positioneringsissues, brongegevens en privacy aspecten. Ook zijn er workshops waarin je zelf aan de slag kunt met Big Data.
www.vsocongres.nl

 

De Wijkengids: ervaringen met wijkaanpak
Alle ervaringen, inzichten en kennis die zijn opgedaan met de wijkenaanpak zijn gebundeld in de online Wijkengids, een coproductie van Nicis en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
www.wijkengids.nl

 

Beleidsonderzoek Online
Beleidsonderzoek Online is een gratis e-journal met artikelen en columns over beleidsonderzoek en beleid. Beleidsonderzoek Online is een initiatief van de VSO en VBO. Meest recente artikelen (januari 2016):
- Effect meten bij kleine aantallen.
- Publiek en privaat: spannende relatie.
- Van toezicht naar inzicht.
www.beleidsonderzoekonline.nl

 
Boek Methoden van Beleidsonderzoekers: creatief en oplossingsgericht
De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben een boek gemaakt uit de dagelijkse praktijk van professionele beleidsonderzoekers. Het boek toont 37 innovatieve voorbeelden van beleidsonderzoek.

Bekijk alle boeken over beleidsonderzoek