Thema: diversen

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

    

    

  

  


  

 

 

 

    

Buurtmonitoring, leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek en lokale trendrapporten behoren tot de kernactiviteiten van Oostveen. Maar Oostveen Beleidsonderzoek en Advies verzorgt ook statistische jaaroverzichten, evaluaties en ander beleidsonderzoek op basis van databestanden en enquêtes. Ook adviseren wij over de uitvoering van onderzoek.
Onderwerpen op deze pagina:

 Statistische Jaaroverzichten

Naar boven
  
Veel gemeenten kennen een Statistisch Jaaroverzicht. Hierin worden periodiek (meestal jaarlijks) gegevens gepresenteerd over ontwikkelingen in de gemeente op een breed terrein. Anders dan een Wijkatlas bevat een Jaaroverzicht vooral gegevens over de gemeente als geheel, zo mogelijk in vergelijking met andere gemeenten.
Wat ons betreft gelden voor een Statistisch Jaaroverzicht een aantal eisen. De publicatie moet goed toegankelijk zijn, wat blijkt uit een logische indeling, overzichtelijke vormgeving en duidelijke tabellen, grafieken en kaarten. De publicatie moet zich beperken tot relevante informatie en daarin zo volledig mogelijk zijn (binnen een redelijke kosten-baten verhouding), maar zeker niet worden volgepropt met steeds meer tabellen omdat de cijfers nu eenmaal beschikbaar zijn. Het Jaaroverzicht moet ook zo gemakkelijk mogelijk kunnen worden geactualiseerd (door zo veel mogelijk bewerkingen en tabellen te automatiseren). Het boek wordt immers jaarlijks opnieuw vervaardigd en het is handig als dat zo efficiënt (en dus goedkoop) mogelijk kan.
Oostveen Beleidsonderzoek en Advies kan u helpen bij het realiseren van een nieuwe, verfrissende opzet van uw Statistisch Jaaroverzicht, of een dergelijke publicatie opzetten indien die nog niet bestond. Oostveen ontwikkelde Statistische Jaaroverzichten voor de gemeente Alphen aan den Rijn, de regio Rijnstreek en de gemeente Hellevoetsluis (Meer info). In andere gemeenten zoals Brunssum, Capelle aan den IJssel en Almere integreerden wij de functionaliteit van een Statistisch Overzicht in een Wijkatlas (Meer info).
  

 Evaluaties en kwalitatief onderzoek

Naar boven
  
Bij evaluatie van projecten of beleid wordt bekeken of het beleid succesvol is geweest. In de eerste plaats wordt gekeken naar de concrete resultaten ('output'): hoeveel mensen hebben deelgenomen, hoeveel objecten zijn aangepakt? Ook wordt gekeken naar het dagelijks functioneren: hoe verloopt de samenwerking, welke knelpunten zijn er? Maar het belangrijkste is of de eigenlijke doelstellingen werden bereikt, die aanleiding waren om het project op te zetten ('outcome'). Is de sportdeelname toegenomen, de veiligheid vergroot of de sociale cohesie in de buurt sterker geworden? Het lastige aan een evaluatie is dat ontwikkelingen die je als 'outcome' wilt meten vaak door veel meer zaken worden beïnvloed dan het traject alleen, bijvoorbeeld door de algemene economische ontwikkeling, maatschappelijke trends en activiteiten van andere organisaties.
Bij een evaluatie gaat het er niet alleen om bovenstaande vragen met ja of nee te beantwoorden. Minstens zo belangrijk is de verklaring: hoe komt het dat doelen niet of slechts gedeeltelijk werden bereikt? Waarom loopt de samenwerking stroever dan voorzien? Hoe komt het dat de beoogde doelgroep onvoldoende wordt bereikt, of juist veel groter blijkt dan voorzien? Daarom zal bij een evaluatie vaak kwalitatief onderzoek worden ingezet. Daarnaast zal veelal worden geprobeerd om zoveel mogelijk resultaten en effecten meetbaar te maken op basis van beschikbare (project)registraties en soms op basis van een enquête.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van evaluaties die door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies werden uitgevoerd:
 • Evaluatie dierenopvang Hengelo: De gemeente Hengelo heeft de dierenopvang in de gemeente uitbesteed aan een stichting. In dit onderzoek werd geëvalueerd hoe de dierenopvang functioneert en welke aanpassingen eventueel gewenst zijn. Het onderzoek was voornamelijk gebaseerd op interviews met betrokkenen.

 • Evaluatie inzet buurtwebsite om betrokkenheid te verhogen. Door middel van een ideeënwedstrijd, discussieplatform en enquête op een buurtwebsite in Eindhoven werden de bewoners betrokken bij hun leefomgeving. Doel van dat onderzoek was te bekijken of via de inzet van ICT andere ideeën en aandachtspunten naar voren kwamen en/of andere doelgroepen werden bereikt dan bij reguliere middelen zoals een inspraakavond of een schriftelijke enquête. Naast kwantitatieve analyses werden daarvoor interviews gebruikt met zowel deelnemers als betrokken professionals. Meer info.

 • Ex ante evaluatie: toekomst van de afwerkloods Nijmegen. Bij een ex ante evaluatie worden resultaten en effecten van beleid in kaart gebracht vóórdat het beleid wordt geïmplementeerd. In Nijmegen zijn de effecten geïnventariseerd van drie toekomstopties voor een afwerkloods voor straatprostitutie en bijbehorende tippelzone: doorgaan op de huidige locatie, verplaatsen naar elders of sluiten. Dat gebeurde op basis van eerder onderzoek (ook in andere gemeenten), groepsdiscussies (met omwonenden, professionals en beleidsmedewerkers uit andere gemeenten) en een enquête onder de straatprostituees. Rapport downloaden.

 • Monitor sociale cohesie Almere. Het actieprogramma sociale cohesie omvat projecten die een bijdrage moeten leveren aan de sociale cohesie in de stad. De monitor inventariseert globaal de tussentijdse resultaten van de projecten en brengt in kaart hoe de sociale cohesie zich ontwikkelt. Deze monitor is vooral gebaseerd op analyses van bestaande registraties en enquêtes. Meer info.

 Overig beleidsonderzoek op basis van databestanden en enquêtes Naar boven
  
Buurtmonitoring, onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid en het opstellen van lokale trendrapporten zijn hoofdthema's voor het bureau Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Daarnaast worden echter regelmatig andere onderzoeken uitgevoerd op basis van registraties, enquêtes en/of kwalitatief onderzoek. Het bureau heeft zeer veel ervaring in geavanceerde databewerking door koppeling van diverse registraties en diverse andere methoden voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt de juiste combinatie van methoden aangeboden.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke projecten:
 • Woonwensenonderzoek: Starters in Heusden. Enquête onder alle nog thuiswonende jongeren van 18 tot en met 37 jaar in de gemeente Heusden over hun verhuiswens, zoekgedrag en kenmerken van de gewenste woning.

 • Verplaatsingsgedrag Groesbeek-Kranenburg: Enquête onder inwoners van de Nederlandse gemeente Groesbeek en de Duitse buurgemeente Kranenburg, waarin met name wordt gevraagd naar verplaatsingsgedrag tussen de twee grensgemeenten en wonen en winkelen in eigen land of over de grens. Rapport downloaden.

 • Ede: Vertrouwen in gemeentebestuur. Uit de gemeente-enquête kwam naar voren dat veel inwoners in Ede weinig vertrouwen hadden in het gemeentebestuur. Voor het bestuur was dat aanleiding om Oostveen een nader onderzoek te laten uitvoeren door middel van een korte telefonische enquête met veel open vragen.

 • sVM: monitor lokale vrijwilligersstructuur. De Stichting Vrijwilligersmanagement (sVM, tegenwoordig Civiq) in Utrecht heeft een Monitor Lokale Vrijwilligersstructuur voor gemeenten ontwikkeld. De monitor biedt meer inzicht in de lokale vrijwilligersstructuur en knelpunten daarin, zodat gemeenten een effectiever vrijwilligersbeleid kunnen voeren. Dat gebeurt op basis van een enquête onder vrijwilligersorganisaties, interviews en/of werkconferenties. Oostveen adviseerde sVM over een aantal aspecten van het onderzoek, zoals de vragenlijst, de dataverwerking, de presentatie van resultaten, het opstellen van een draaiboek en de evaluatie.

 • Hengelo: Instroom-Doorstroom Banen. De Stichting Werken in Midden Twente is verantwoordelijk voor de Instroom-Doorstroom banen in Hengelo. Een enquête onder de deelnemers moest beter zicht geven op de mogelijkheden, wensen en knelpunten van de deelnemers en doorstroom in de richting van niet gesubsidieerde banen. Oostveen verwerkte de enquêtes en verzorgde een rapportage. Rapport downloaden.

 • Verhuisstromen Capelle aan den IJssel. Onderzoek naar verhuizingen van en naar andere gemeenten, vooral op basis van de bevolkingsregistratie en enkele andere gemeentelijke bestanden. De verhuizers werden beschreven naar diverse kenmerken van henzelf en van hun woning.

 • Diverse rapportages bewonersenquêtes. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies realiseert regelmatig (gedeelten) van rapportages op basis van enquêtes die door gemeenten zelf werden uitgevoerd, zoals een stadspeiling of omnibusenquête. Rapport Capelle downloaden.

  

 Meer informatie Naar boven
Diversen Publicaties diversen
Andere onderzoeksthema's   Buurtmonitoring
Leefbaarheidsonderzoek
Veiligheidsonderzoek
Lokale trendrapporten