Leefbaarheidsonderzoek via buurtwebsite

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Stichting Natuur en Milieu en de Brbantse Milieufederatie


  
Periode:
2002-2003.

 

  

  

    

Kun je met een enquête, discussie en ideeënwedstrijd via Internet andere mensen bereiken en andere informatie boven tafel krijgen dan met meer traditionele manieren van onderzoek en participatie. Dat waren centrale vragen bij een onderzoek via de buurtwebsite van de buurten 't Hofke, Muschberg en Geestenberg in Eindhoven.
   

 Doel en methode

Naar boven
  
In 2000 werd de regio Eindhoven uitverkozen voor het project Kenniswijk. In dat kader hebben de Stichting Natuur en Milieu en de Brabantse Milieufederatie een project opgezet om te onderzoeken in hoeverre de hoogwaardige leefomgeving in de Kenniswijk gebruikt kon worden om een hoogwaardige, gezonde en duurzame leefomgeving op wijkniveau vorm en inhoud te geven.
Een van de deelprojecten moest inzicht geven in de manier waarop ICT kan bijdragen aan communicatie en aan onderzoek naar tevredenheid met de woonomgeving. Het onderzoek is uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies, waarbij gebruik werd gemaakt van de bestaande buurtwebsite wijkinfo.nl. Deze website is gericht op drie buurten in het stadsdeel Tongelre, namelijk 't Hofke, Muschberg en Geestenberg. De onderwerpen werden vastgesteld samen met de stadsdeelkantoor en wijkcentrum.
In het kader van het onderzoek werden drie instrumenten ingezet op de buurtwebsite: een ideeënwedstrijd, twee discussies en een enquête. Aan de enquête en ideeënwedstrijd konden mensen ook op papier deelnemen. Om te beoordelen in hoeverre andere bewoners werden bereikt zijn enkele extra vragen gesteld in de enquêtes en werden de resultaten van de papieren en digitale versie van de enquête vergeleken. Ook is een telefonische enquête gehouden met 42 deelnemers aan de digitale instrumenten. Tot slot werden diepte-interviews gehouden met een aantal direct betrokkenen in de wijk. Via een literatuur- (en Internet)studie zijn ook resultaten van ander onderzoek en experimenten in de analyse betrokken.
   

 Respons en motivatie

Naar boven
  
Discussies
In elk van de twee discussies werden 9 inhoudelijke reacties geplaatst, door in totaal 15 personen. De reacties lijken weloverwogen geformuleerd en lijken samen een goed beeld te geven van de verscheidenheid aan meningen. In de meeste reacties wordt een suggestie voor verbetering gedaan; het blijft dus niet bij klagen over de buurt.
Van de mensen die de discussies hebben bekeken (tijdens de looptijd) heeft slechts een klein deel zelf een reactie geplaatst. De bezoekers die niet deelnamen vinden een discussie (digitaal of fysiek) geen prettige manier om hun mening te laten horen, ze vonden het onderwerp niet aansprekend genoeg of ze vonden dat ze niets hadden toe te voegen. Van de mensen die wel hebben deelgenomen kon slechts een klein deel worden benaderd. Zij hadden allemaal wel eens een fysieke inspraak- of discussieavond bezocht, maar geven de voorkeur aan een digitale discussiegroep: deze kost minder tijd, is op elk tijdstip toegankelijk, het 'binnenlopen' is vrijblijvender en je kunt rustiger je mening formuleren.
  
Ideeënwedstrijd
Via de ideeënwedstrijd hebben 13 mensen een of meer ideeën ingestuurd voor een tijdelijke invulling van braakliggende terreinen in de buurt. Twee van hen waren kinderen van 10 en 12 jaar; onder de andere deelnemers was de hogere leeftijdsgroep duidelijk oververtegenwoordigd. In de telefonische gesprekken gaven de deelnemers aan dat zij inzenden via Internet gemakkelijker vinden, maar de meesten zouden hun idee ook hebben ingestuurd als dat alleen op papier had gekund.
De mensen die op de hoogte waren van de ideeënwedstrijd maar geen idee hebben ingestuurd noemden als reden daarvoor dat ze geen goed idee hadden of dat te terreinen te ver van hun eigen woning liggen. Slechts weinig mensen noemden het instrument als reden om niet mee te doen. De beschikbare tijd kan wel een rol spelen.
  
Enquête
Aan de enquête hebben 267 inwoners meegedaan, waarvan 68 digitaal (25%) en de rest op papier. In de leeftijdsgroepen tot 50 jaar kozen relatief veel mensen voor Internet; onder inwoners van 66 jaar en ouder echter slechts 7%. Van de mensen die de enquête op papier hebben ingevuld heeft de helft thuis wel de beschikking over Internet. Van de mensen die de enquête op Internet invulden zou het merendeel (67%) ook hebben meegedaan als dat alleen op papier had gekund; 21% misschien en 12% zeker niet. Die laatste groep (3% van alle respondenten) kan worden beschouwd als 'nieuw aangeboorde groep'.
De mensen die kozen voor de digitale enquête noemden als belangrijk voordeel dat de enquête na een druk op de knop 'Verzenden' ook direct is verstuurd. Als voordelen ten opzichte van een telefonische enquête noemen zij dat je rustiger kunt nadenken over de vragen en deze kunnen invullen op het moment dat het hen het beste uitkomt.
  
 Meer informatie Naar boven
Downloaden U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht leefbaarheidsonderzoek.
Leefbaarheidsonderzoek Projecten leefbaarheidsonderzoek
Meer informatie over leefbaarheidsonderzoek