Capelle aan den IJssel: Monitor Jeugdvriendelijke Wijken

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Capelle a/d IJssel,
Afdeling Welzijn en Educatie

  

  
 Periode:
2010-2013.

  

  

 

    

De Monitor jeugdvriendelijke wijken Capelle aan den IJssel is een nieuw instrument om de jeugdvriendelijkheid van een wijk meetbaar te maken, en daarmee ook te kunnen verbeteren. Een jeugdvriendelijke wijk is een wijk die voor de jeugd zoveel mogelijk kansen en zo weinig mogelijk bedreigingen biedt. De daarvoor ontwikkelde jeugdindex laat zien hoe jeugdvriendelijk een wijk is, hoe deze zich sinds 2007 heeft ontwikkeld en op welke aspecten een wijk meer of minder jeugdvriendelijk is.
     

 Hoe meet je jeugdvriendelijkheid?

Naar boven
  
De buurt waarin kinderen en jongeren zich dagelijks bevinden, vormt een belangrijk deel van hun directe leefomgeving. Het sociale leefklimaat, de fysieke inrichting van de buurt, de aanwezige voorzieningen en de veiligheid in de wijk zijn belangrijke factoren bij het opgroeien van kinderen. Daarom zijn dit de vier hoofddimensies van de monitor. Bij de ontwikkeling van de monitor is door beleidsmedewerkers gezocht naar aspecten die een wijk jeugdvriendelijk of - onvriendelijk maken. Deze zijn benoemd als 16 subdimensies binnen de 4 hoofddimensies. Het gaat onder meer om de aanwezigheid van jeugd- en sportvoorzieningen, sociale cohesie, omgang tussen jong en oud, bouwwijze van de woningen, verloedering, criminaliteit, verkeersveiligheid en gebruik van alcohol en drugs.
Om de jeugdvriendelijkheid van een wijk te kunnen samenvatten in cijfers moeten de dimensies en subdimensies worden geoperationaliseerd naar meetbare indicatoren, die zijn geclusterd naar de subdimensies. In de dimensie veiligheid wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen criminaliteit in de buurt, gebruik en beschikbaarheid van alcohol en drugs en het veiligheidsgevoel. Belangrijke bronnen waren de CtC Scholierenenquête onder jongeren in het voortgezet onderwijs, de Capelse bewonersenquête onder inwoners vanaf 16 jaar en de Buurtmonitor waarin een groot aantal cijfers uit registraties is verzameld. In totaal zijn binnen de 16 subdimensies 46 indicatoren geselecteerd die iets zeggen over de jeugdvriendelijkheid. Daarbij is gezocht naar evenwicht tussen objectieve en subjectieve indicatoren, en tussen beleving door volwassenen en door jongeren. Vrijwel alle cijfers waren al bij de eerste meting voor twee meetdata beschikbaar (2007 en 2009) zodat ook de ontwikkeling in kaart kon worden gebracht. In 2013 verscheen een nieuwe editie, waarin ook de cijfers van 2012 zijn toegevoegd.
Alle uiteenlopende indicatoren zijn gestandaardiseerd en genormeerd. Elke indicator is omgerekend naar een schaal van 0 (zeer ongunstig) tot 100 (zeer gunstig), waarbij per indicator de gemiddelde score in het eerste meetjaar op 50 is gesteld. De standaarddeviatie in het eerste jaar bepaalt hoeveel de scores hoger of lager zijn dan 50. Door het gemiddelde en de standaarddeviatie van het eerste jaar als ijkpunt te gebruiken worden de ontwikkelingen zichtbaar: een stijging van de score op een indicator of (sub)dimensie betekent dat de wijk op dit punt jeugdvriendelijker is geworden.
    

 Resultaat en interpretatie

Naar boven
  
De score op de jeugdindex en (sub)dimensies wordt weergegeven in een bol met schillen (zie onderstaand voorbeeld). De jeugdindex is samengesteld uit 46 indicatoren die zijn geclusterd in 16 subdimensies (buitenste schil). Een aantal subdimensies samen vormt een van de vier dimensies (middelste schil). De jeugdindex is dan weer de gemiddelde score van de vier dimensies (bol in het midden). De bol laat daarmee in het midden zien hoe het is gesteld met de algemene jeugdvriendelijkheid; daarna kan worden bekeken op welke onderdelen de jeugdvriendelijkheid gunstig is (groen, hoger dan 50) of ongunstig (oranje-rood, lager dan 50) door naar de middelste en buitenste schil te kijken.
De staafgrafiek naast de bol laat zien hoe de totale jeugdindex en de vier dimensies zich sinds 2007 hebben ontwikkeld. De staven in deze grafiek lopen vanuit de middenlijn (50 = gemeentelijk gemiddelde in 2007). Groene staven naar rechts zijn een positieve afwijking van dat gemiddelde; oranje staven naar links negatief.
In het rapport wordt elke wijk op twee pagina's beschreven. Op de eerste pagina van elke wijk staat een foto en een korte algemene beschrijving van de wijk (o.a. woningvoorraad, aantal jongeren in de wijk, etniciteit en aantal kinderen in eenoudergezinnen). Op de tweede pagina (waarvan hieronder een deel wordt afgebeeld) staan de grafieken van de jeugdindex gevolgd door een bondige analyse in tekst.
  

Gedeelte van de wijkbeschrijving voor de wijk Middelwatering West

Bron: Monitor Jeugdvriendelijke Wijken Capelle aan den IJssel 2010
   


   
 Meer informatie Naar boven
Bekijken of downloaden U kunt dit rapport (PDF) downloaden in ons publicatieoverzicht lokale trendrapporten.
U kunt de papieren versie van het rapport bestellen bij de gemeente Capelle aan den IJssel, Welzijn en Educatie. Contactpersoon: John Kuiper, telefoon (010) 2848366, e-mail j.kuiper@capelle-ijssel.nl.
Lokale trendrapporten Projecten lokale trendrapporten
Meer informatie over lokale trendrapporten