Agressie in Nijmegen: 3 soorten 'conflicthistorie'

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Nijmegen.

  
Periode:
2003-2004.

  

  

  

  

  

Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen

    

Ruim de helft van de daders van geweldsdelicten in Nijmegen maakte zich al eerder schuldig aan geweld. Een op de vijf geweldsdelicten wordt gepleegd door een van de 182 'veelplegers van geweld'. Van de jonge daders van geweldsmisdrijven tot en met 16 jaar komt bijna de helft uit een gezin waarin ook andere gezinsleden zich schuldig hebben gemaakt aan agressie. Dat zijn enkele conclusies uit een diepgaand onderzoek naar agressie, uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in opdracht van de gemeente Nijmegen. Voor de gemeente biedt het onderzoek belangrijke aanknopingspunten voor een betere aanpak van de geweldsproblematiek.

Op deze pagina leest u meer over de uitvoering en de resultaten van het onderzoek.

  

 Aanleiding en uitvoering

Naar boven
  
De laatste jaren bestaat veel aandacht voor onder meer 'zinloos geweld' en de diverse verschijningsvormen van agressie: op straat, bij het uitgaan, in het verkeer, op het werk of in relationele sfeer. Om meer te weten te komen over ontwikkelingen in ernst en omvang en de achtergronden van geweld heeft de gemeente Nijmegen opdracht gegeven tot een uitgebreid onderzoek naar agressie in Nijmegen. Onder agressie wordt verstaan geweld tegen personen of dreiging daarmee. Voor het onderzoek wordt voornamelijk gebruik gemaakt van bestanden van de politie. De analyse gaat echter veel verder dan de standaardtellingen op 'incidentcodes'.
Tijdens de eerste fase is agressie zo goed mogelijk in kwantitatieve termen in beeld gebracht. In de eerste plaats wordt gekeken welke vormen van geweld zijn te onderscheiden en hoe vaak zij voorkomen. Daarna worden van elke geweldscategorie kenmerken beschreven van de delicten (wat is er gebeurd, waar en wanneer, is er letsel en zijn wapens gebruikt?) maar ook van verdachten en slachtoffers (geslacht, leeftijd, woonwijk/woonplaats en etniciteit). Bij de verdachten wordt ook gekeken naar antecedenten: hebben zij zich eerder schuldig gemaakt aan geweld? Voor deze analyse werden gegevens gebruikt uit het bedrijfsprocessensysteem (BPS) en herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie, gecombineerd met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Zoals tevoren was voorzien, leverde deze algemene analyse nieuwe vragen op. In de tweede fase van het onderzoek werd dan ook op een aantal aspecten een verdiepingsslag gemaakt. Daarbij werden drie soorten van conflicthistorie in beeld gebracht:
- persoonlijke conflicthistorie van veelplegers van geweld: persoonskenmerken, delicten en ontwikkeling daarin
- conflicthistorie in het gezin bij jonge verdachten (maximaal 16 jaar): antecedenten van gezinsleden
- conflicthistorie op het adres bij huiselijk geweld: wat speelt zich allemaal af op deze adressen?

De onderzoeksvragen zijn deels in de vorm van cijfers (kwantitatief) in beeld gebracht. Daarnaast is een groepsdiscussie gehouden over geweld op het werk en werden voor sommige verdiepingsvragen achterliggende dossiers gelezen (meldingsteksten, aangiftes en verslagen van verhoren van slachtoffers en getuigen en van politieagenten die ter plaatse waren). Van de veelplegers zijn alle antecedenten opgezocht met bijbehorende wetsartikelen. Bij de jonge verdachten is via GBA vastgesteld wie hun gezinsleden zijn, waarna ook van hen de antecedenten zijn opgezocht. Het onderzoeksbureau werkte overigens steeds met volledig geanonimiseerde gegevens.
   

  

 Resultaten van het onderzoek

Naar boven
  
Hieronder volgen enkele opvallende resultaten uit het onderzoek (een meer volledig beeld geeft de samenvatting voorin het rapport, dat u desgewenst kunt downloaden).
In Nijmegen worden per jaar ongeveer 2700 geweldsincidenten geregistreerd, waarvan ongeveer 30% in het Stadscentrum. De helft van de geweldsincidenten doet zich voor op de openbare weg en 27% in een woning. Ongeveer een derde deel van de incidenten beperkt zich tot bedreiging; in andere gevallen is sprake van fysiek geweld. Bij 11% van de geweldsdelicten worden wapens gebruikt. Van de mensen die worden verdacht van geweld is het merendeel tussen de 13 en 39 jaar oud en 90% is van het mannelijk geslacht. In ruim de helft van de gevallen heeft de verdachte al eerder een geweldsdelict begaan. Gedurende de nacht worden er in het weekend meer incidenten geteld, maar op andere tijdstippen ontlopen de weekdagen elkaar maar weinig, zoals blijkt uit onderstaande figuur.

Geweld in Nijmegen, 1 januari 2000-30 juni 2003, naar weekdag en tijdstip (absoluut).

Bron: Agressie in Nijmegen. In dit onderzoek loopt een weekdag van 6 tot 6 uur 's morgens.

In de verdiepingsfase van het onderzoek werden drie soorten conflicthistorie in beeld gebracht, onder meer door aanvullende analyses, koppeling van extra bestanden en dossierstudie. In de eerste plaats bekeken we de 'persoonlijke conflicthistorie' van veelplegers van geweldsdelicten. Een op de vijf geweldsdelicten (met een bekende dader) wordt gepleegd door een relatief kleine groep van 182 'veelplegers geweld', die meer dan vijf geweldsdelicten hebben gepleegd. Ruim driekwart van de veelplegers is 25 jaar of ouder, maar 80% pleegde het eerste geweldsdelict toen ze nog geen 25 jaar waren (zie figuur hieronder). Bijna alle 182 veelplegers zijn dan ook al vele jaren actief. Over die jaren pleegde deze groep bijna 2000 geweldsdelicten waaronder zware agressie zoals verkrachting, zware mishandeling en doodslag. Dezelfde groep is daarnaast verantwoordelijk voor ongeveer 8000 andere misdrijven zoals diefstal, vernieling en wapen-, drugs en verkeersdelicten.

Leeftijd van veelplegers, bij eerste en laatste delict.

Bron: Agressie in Nijmegen.

Jonge verdachten (maximaal 16 jaar) zijn relatief vaak verantwoordelijk voor geweld met letsel. Hun slachtoffers zijn vaak eveneens jongeren: 60% is maximaal 18 jaar. Ongeveer de helft van de jonge verdachten kent een 'conflicthistorie in het gezin': ouders, broers/zussen of andere huisgenoten maakten zich eerder ook al schuldig aan geweld.
Op adressen waar huiselijk geweld plaatsvond blijkt vaak sprake te zijn van een aanzienlijke 'conflicthistorie op het adres'. Op de 526 woonadressen vonden in totaal 4101 incidenten plaats: 8 per adres. Het gaat onder meer om buren/relatieproblemen, mishandeling, bedreiging en hulpverlening, maar ook om diefstallen, vernielingen, overlast en jeugdzorg. Uit een dossierstudie van een steekproef van 50 adressen met een langere conflicthistorie blijkt dat er vaak sprake is van een veelheid aan problemen en dat de agressie jegens partner of gezinsleden niet op zichzelf staat. Op veel adressen is vanaf de eerste melding (of eerder) sprake van agressie en blijkt deze moeilijk te stoppen, zelfs na een scheiding. Bij tweederde van de adressen zijn kinderen getuige en/of slachtoffer en soms worden zij duidelijk verwaarloosd. Slachtoffers willen of durven vaak geen aangifte te doen.

Gebruik van de resultaten
Voor de gemeente Nijmegen biedt het onderzoek goede aanknopingspunten voor een betere aanpak van de geweldsproblematiek. Doordat (potentiële) daders beter in beeld kunnen komen ontstaat de mogelijkheid van een meer gerichte aanpak van deze groep. Door vroegtijdige signalering en strakkere begeleiding wil de gemeente het aantal geweldsmisdrijven de komende jaren sterk terugdringen.
Burgemeester Ter Horst besloot daarom dat er in Nijmegen één centraal meldpunt moest komen waar informatie vanuit politie, reclassering, jeugdzorg, scholen, maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de woningcorporaties bij elkaar komt. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd bij verdachten rekening te willen houden met eventuele bereidheid om zich aan een hulpverleningstraject te onderwerpen. Dit gaat in overleg met de reclassering. Ook wordt gedacht aan andere dwang- en dranginstrumenten zoals kortingen op uitkeringen of woningtoewijzing onder voorwaarden. Het meldpunt zorgt in alle gevallen voor een analyse van de problemen, waarna een 'casemanager' zorgt voor de juiste hulpverlening. Een dergelijk proefproject kan worden betaald uit de gelden van het gemeentelijk uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid.

  

 Meer informatie Naar boven
Bekijken, downloaden
en bestellen
U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht veiligheidsonderzoek.
Bekijk de presentatie van het onderzoek in het nieuwsarchief van TV Gelderland.
U kunt dit rapport bestellen bij de gemeente Nijmegen, Open Huis, telefoon (024) 329 2408.
Veiligheidsonderzoek Projecten veiligheidsonderzoek
Meer informatie over veiligheidsonderzoek