Veldhoven: Wijkatlas met analyse

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Veldhoven, Wijkbeheer

  
Periode:
2003-2016.

 

   

Wijkatlas Veldhoven

  

  

  

  

    

Een wijkatlas bevat veel cijfers over de wijken en buurten van een gemeente en is daarmee een belangrijk statistisch naslagwerk. De interpretatie van die cijfers wordt vaak aan de gebruiker overgelaten. Dat geldt echter niet voor de Wijkatlas Veldhoven. Deze wijkatlas bevat ook een analyse van de gegevens, zowel per thema als per wijk. Cijfers en analyse zijn daarmee geïntegreerd in één publicatie.
   

 Wijkatlas: statistisch naslagwerk of analyse?

Naar boven
  
Een wijkatlas is een statistisch naslagwerk met veel cijfermateriaal over het woon- en leefklimaat in de wijken en buurten van een gemeente. Die cijfers worden zo toegankelijk mogelijk gepresenteerd in de vorm van tabellen, kaarten, grafieken en wijk/buurtprofielen.
Bij de ontwikkeling van een Wijkatlas komt altijd de vraag aan de orde of de wijkatlas beperkt moet blijven tot een dergelijk statistisch naslagwerk of dat de cijfers ook moeten worden geïnterpreteerd. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen om de interpretatie van de gegevens los te koppelen van de Wijkatlas. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat de betrokken beleidsmedewerkers van diverse organisaties op basis van de wijkatlas én eigen kennis samen hun conclusies willen trekken. In de praktijk komt dat echter niet altijd goed van de grond.
De gemeente Veldhoven heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de analyse te laten uitvoeren door het onderzoeksbureau en deze te integreren in de wijkatlas. De combinatie van enerzijds het cijfermateriaal en anderzijds de analyse daarvan maakt de Wijkatlas Veldhoven tot een zeer bruikbaar instrument. De atlas is gebaseerd op cijfers uit registraties en uit een bewonersenquête. In 2004 verscheen de eerste editie van deze Wijkatlas. Sindsdien verschijnt de atlas elke twee jaar.
   
  
 Analyse per wijk en per thema Naar boven
  
De Wijkatlas Veldhoven bevat, net als andere wijkatlassen van Oostveen, thematische hoofdstukken met cijfers per wijk: woninggegevens, bevolkingsopbouw, sociale gegevens, leefbaarheid en veiligheid. In elk van deze hoofdstukken worden de cijfers voorafgegaan door een korte samenvatting, waarin de belangrijkste cijfers worden weergegeven in grafieken en in tekst (inclusief eventuele ontwikkelingen in de cijfers). In deze korte analyse wordt tevens aangegeven welke wijken erg hoog of laag 'scoren' op een bepaald aspect.
Omvangrijker dan deze thematische samenvattingen zijn de wijkanalyses, die het eerste hoofdstuk van de Wijkatlas Veldhoven uitmaken. De gemeente Veldhoven telt 10 wijken en elke wijk wordt op vier pagina's volgens een vaste opzet beschreven. Na een korte kenschets van de wijk (met situatiekaartje en twee foto's) worden achtereenvolgens de vijf thema's besproken: woningen, bevolkingsopbouw, sociale gegevens, leefbaarheid en veiligheid. Ook de resultaten van twee open vragen uit de bewonersenquête (grootste probleem in de wijk; waarom verwacht men dat de wijk vooruit of achteruit zal gaan) worden in de wijkanalyses beschreven. Bij elk onderwerp worden de belangrijkste cijfers in grafieken weergegeven (waarin de cijfers van de wijk worden vergeleken met die van de hele gemeente en, voor zover beschikbaar, met cijfers uit eerdere jaren). Daarnaast staat steeds de analyse van het cijfermateriaal. Deze wijkanalyses beslaan in totaal 40 pagina's en vormen daarmee bijna de helft van de hele Wijkatlas.
Ter illustratie worden hieronder twee pagina's uit een wijkanalyse afgebeeld. Indien u de analyses uitgebreider wilt bekijken en lezen, kunt u de complete Wijkatlas downloaden of bestellen.
  
  
De eerste twee pagina's van de wijkanalyse in de wijk d'Ekker.
Voorbeeldpagina's wijkanalyse
Bron: Wijkatlas Veldhoven 2004.
  
   
 Meer informatie Naar boven
Bekijken of downloaden U kunt dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht buurtmonitoring.
U kunt de papieren versie van de Wijkatlas Veldhoven bestellen bij de gemeente Veldhoven, Wijkbeheer. Contactpersoon: Ad van Best, (040) 2584234, e-mail Ad.vanBest@veldhoven.nl.
Buurtmonitoring Projecten buurtmonitoring
Meer informatie over buurtmonitoring