Smallingerland: Leefbaarheidsonderzoek in wijkmonitor

  
Oostveen Bureau Info home
Thema's / projecten
En verder...

© 1997-2016 OOSTVEEN

 

  

Opdrachtgever:
Gem.Smallingerland

  
Periode:
2000-2016.

  

  

Gemeentehuis Smallingerland

  

  

  

  

  

 

 

    

De Wijkmonitor Smallingerland bevat zowel 'objectieve' gegevens uit bestaande registraties als 'subjectieve' gegevens vanuit een bewonersenquête. Deze twee dimensies van het leefklimaat worden gepresenteerd in afzonderlijke hoofdstukken, maar komen bij elkaar in de wijkprofielen van het laatste hoofdstuk.
   

 Wijkmonitor Smallingerland: objectief en subjectief

Naar boven
  
Veel traditionele wijkmonitors zijn uitsluitend gebaseerd op cijfers uit reeds bestaande registraties, bijvoorbeeld op gebied van bevolking (GBA), woningen, uitkeringen of verschillende klachtenregistraties. Dergelijke cijfers kunnen snel worden geactualiseerd en zijn over het algemeen behoorlijk nauwkeurig beschikbaar op laag schaalniveau (de buurt), maar geven geen inzicht in de beleving door bewoners.
Om deze redenen worden steeds vaker belevingsgegevens verzameld, meestal in de vorm van een bewonersenquête. In Smallingerland wordt daartoe sinds 1999 elke twee jaar een vragenblok opgenomen in de Bewonersenquête. Deze enquête staat niet los van de wijkmonitor. Objectieve en subjectieve gegevens kunnen worden beschouwd als twee dimensies van de werkelijkheid. Daarom is er voor gekozen om beide soorten gegevens te integreren in dezelfde Wijkatlas.
De Bewonersenquête wordt sinds 2001 uitgevoerd door Oostveen in de vorm van een schriftelijke enquête, waaraan in 2006 uiteindelijk 3.242 inwoners hun medewerking hebben verleend (een respons van 54%). In de vraagstelling is grotendeels aangesloten op de leefbaarheids- en veiligheidsenquête die ook in het kader van het Grote Stedenbeleid wordt gebruikt. Daardoor werd het ook mogelijk te vergelijken met andere gemeenten. Een deel van de vragen is gesteld in de vorm van rapportcijfers, zodat deze ook op buurtniveau konden worden gerapporteerd (zie daarover het soortgelijke project in Roosendaal).
De vragenblokken over leefbaarheid zijn door Oostveen verwerkt in de Wijkatlas. Dit deel van de enquête bevatte ook een aantal open vragen. Aan de bewoners werd bijvoorbeeld gevraagd wat ze beschouwen als het grootste probleem in hun buurt. De (spontane) antwoorden werden geclassificeerd in een aantal hoofdgroepen, maar tevens werd gezocht naar meer specifieke antwoorden die meermaals werden genoemd. Hieronder vindt u de resultaten in de wijk Centrum: links een grafiek met de indeling in hoofdgroepen en rechts een nadere uitwerking daarvan. In de grafiek worden de percentages in deze wijk vergeleken met de gemiddelden in de gemeente.
  

Grootste probleem in de buurt, Centrum in Smallingerland, najaar 2001.

Wijk: 1 Centrum

Grootste probleem in Centrum

Net zoals in de meeste andere wijken hebben de meeste problemen in het Centrum te maken met verkeer (37%): met name filevorming en verkeers-drukte, (brom)fietsen in het voetgangersgebied en overlast van zwaar vrachtverkeer. Veel bewoners (26%) noemen parkeerproblemen: vooral goede parkeergelegenheid voor bewoners. Problemen rond geluidsoverlast (uitgaand publiek, muziekvoor-stellingen, zwaar verkeer) worden gemeld door 16% van de Centrumbewoners. Ongeveer 10% van de bewoners klaagt over vervuiling, vooral zwerfvuil op straat. Eveneens 10% noemde leegstaande winkels als probleem voor de buurt. Diverse andere problemen worden in het Centrum veel minder dan elders genoemd, met name groenvoorzieningen, groepen jongeren, hondenpoep en speelvoorzieningen.

Bron: Wijkatlas Smallingerland 2002.

   

 Leefbaarheidsenquête geïntegreerd in de Wijkatlas

Naar boven
  
Er is heel bewust voor gekozen om de cijfers vanuit registraties en de cijfers uit de bewonersenquête te integreren in dezelfde publicatie. Samen geven de gegevens immers een veel completer beeld van de leefbaarheid in de buurten en wijken. Zo komen bijvoorbeeld de buurten waar veel mensen zich onveilig voelen niet altijd overeen met de buurten waar feitelijk veel (kleine of grote) criminaliteit is. In de ene buurt kunnen meer straatverlichting, beter snoeien en weghalen van graffiti een oplossing brengen, terwijl ergens anders de criminaliteit moet worden teruggedrongen. Het naast elkaar zetten van objectieve en subjectieve gegevens is dan nodig om de meest optimale aanpak te bepalen.
In de Wijkatlas Smallingerland bevatten de eerste drie hoofdstukken cijfers uit bestaande registraties, ingedeeld in de thema's bevolkingsopbouw, woninggegevens en sociale gegevens. De gegevens worden weergegeven in tabellen, kaarten en grafieken op buurt- en wijkniveau. Het vierde hoofdstuk bevat de cijfers uit de bewonersenquête. In onderstaande figuur vindt u bijvoorbeeld het rapportcijfer dat de bewoners gemiddeld gaven aan hun woonomgeving in het algemeen.
  

Gemiddeld rapportcijfer dat bewoners gaven aan hun woonomgeving, per buurt, Smallingerland, voorjaar 2006.
Rapportcijfer jongerenvoorzieningen, Smallingerland

Bron: Wijkatlas Smallingerland, 2006.
   

Na de thematische weergave van alle onderwerpen in de eerste vier hoofdstukken komen de meest relevante indicatoren bij elkaar in wijk- en buurtprofielen. In zo'n buurtprofiel worden de objectieve en subjectieve cijfers letterlijk naast elkaar gezet. Weergegeven wordt daarbij de afwijking van het gemeentelijk gemiddelde, waarbij groene staven naar rechts een positieve afwijking aangeven en rode staven naar links een negatieve afwijking. Op die manier kan voor elke buurt een sterkte-zwakte analyse worden gemaakt. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de woningvoorraad (bouwjaar, bouwwijze en eigendom) en bevolkingssamenstelling (o.a. leeftijdsverdeling en huishoudenssituatie) in de betreffende buurt.
NB In 2009 zijn de wijkprofielen vervangen door wijkanalyses waarmee de grafieken ook in tekst worden geïnterpreteerd.
  
Buurtprofiel voor het dorp Oudega in Smallingerland, 2005-2006.

Bron: Wijkatlas Smallingerland, 2006.
   
 Meer informatie Naar boven
Bekijken of downloaden U kunt de nieuwste editie van dit rapport downloaden in ons publicatieoverzicht buurtmonitoring.
U kunt de Wijkatlas Smallingerland bestellen bij de gemeente Smallingerland, Sector Maatschappelijke Zaken (€ 25,-). Contactpersoon: Sietze van der Weij telefoon (0512) 581234, e-mail s.van.der.weij@Smallingerland.nl.
Buurtmonitoring Projecten buurtmonitoring
Meer informatie over buurtmonitoring
Leefbaarheidsonderzoek Projecten leefbaarheidsonderzoek
Meer informatie over leefbaarheidsonderzoek